Fizik Sınavına ve Öğrenimine Yönelik Endişe Düzeyinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi


Creative Commons License

Bektaş O., Çelik P., Varinlioğlu S.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.53, no.53, pp.469-496, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı, dokuzuncu sınıf öğrencilerinin fizik sınav endişesi ve fizik dersi öğrenme endişesi düzeylerini cinsiyet, okul türü ve anne-baba eğitim seviyesi değişkenleri açısından incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yönteminin bir deseni olan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Sivas ili Altınyayla ilçesinde öğrenim gören ve küme örneklem ile seçilen 137 dokuzuncu sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Fizik Dersine Yönelik Endişe Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçekle elde edilen veriler SPSS 22.0 programıyla analiz edilmiştir. Kapsam, ölçüt ve yapı geçerliği ile geçerlik çalışmaları yapılmıştır. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,93 olarak hesaplanmıştır. Alt problemlerin analizinde betimsel istatistikler ve MANOVA kullanılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin fizik sınavına yönelik endişe düzeylerinin “orta düzey”, fizik dersi öğrenme endişesi düzeylerinin ise “düşük düzey” olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, kadın öğrencilerin fizik sınavına yönelik endişe puanlarının erkek öğrencilerin endişe puanlarından yüksek olduğu istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Okul türü, anne ve baba eğitim düzeyleri açısından ise fizik sınav endişesi ve fizik dersi öğrenme endişesi puanlarında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Çalışmanın bulguları, alan yazın ile benzerlik ve farklılık yönünden karşılaştırılarak, tartışılmıştır. Kadınların fizik sınavına yönelik endişesini azaltmak için öğretmenler, sınav süresi, soru seviyesi, sınav yeri ve zamanı gibi öğrencilerin fizik başarısını düşürecek etmenleri öğrencilerde bir endişeye yol açmayacak şekilde düzenlenmelidirler. İlave olarak, sürece yönelik sınavlar olan fiziğe yönelik ödev ve projelerde öğretmenler öğrencileri kendi başlarına bırakmamalı ve süreci koordineli olarak yürütmelidirler