Preeklamptik Hastalarda Kord Kanı Ve Maternal Vitamin D VE Parathormon Düzeylerinin Nonpreeklamptik Gebelerle Karşılaştırılması


Özdemir F. , Dolanbay M. , Dişli Gürler A.

Türk jinekoloji ve Obstetrik Derneği Online Sempozyumu. , İstanbul, Turkey, 4 - 06 December 2020, pp.287

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.287

Abstract

SS-125 Preeklamptik Hastalarda Kord Kanı Ve Maternal Vitamin D VE Parathormon Düzeylerinin Nonpreeklamptik Gebelerle Karşılaştırılması Ayşe Dişli Gürler, Mehmet Dolanbay, Fatma Özdemir Erciyes Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Kayseri Preeklampsi, gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan, primer hipertansiyon ile karakterize multisistemik tutulumu olan bir hastalıktır. Maternal ve neonatal morbidite ve mortalitenin en sık sebeplerindendir. Kabul görmüş risk faktörleri olsa da etiyolojisi henüz tam olarak açıklanamamıştır. Maternal D vitamini eksikliğinin preeklampsi riskini artırdığı yönünde çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmaya Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinde Haziran 2019-Kasım 2019 tarihleri arasında takip edilen 180 gebe dahil edilmiştir. Bu gebelerin 90’ı preeklampsi tanılı, 90’ı nonpreeklamptik idi. Doğum eylemi öncesinde gebelerin kanından ve doğum sırasında alınan kord kanından D vitamini, Parathormon, Kalsiyum ve Fosfor düzeylerine bakıldı ve iki grup birbiriyle karşılaştırıldı. Ayrıca hastaların demografik ve klinik verileri de karşılaştırıldı. Çalışmadaki gebelerin ortalama yaşı 30,02±6,43 (18-44) idi. Maternal D vitamini düzeyleri 19(%10,6)’u yeterli, 29(%16,1)’u yetersiz, 86(%47,8)’sı eksik ve 46(%25,6)’sı ciddi eksik saptanmıştır. Preeklamptik grupta D vitamini ortanca değeri(1.çeyrek-3. Çeyrek) 9,80(7,80-16,48) iken nonpreeklamptik grupta ise 16,40(14,08-28,03) bulunmuştur (p<0,001). Kord kanı D vitamini, maternal Ca değerleri incelendiğinde de preeklamptik grupta daha düşük değerler tespit edilmiştir(p<0,05). Ayrıca doğum haftası, bebek doğum ağırlığı, pregestasyonel beden kitle indeksi iki grup arasında anlamlı olarak farklı bulunmuştur(p<0,05). Gebe yaşı, gravida, doğum şekli, maternal PTH, P, kord kanı PTH, Ca ve P değerlerinde iki grup arasında anlamlı fark bulunamamıştır (p > 0.05). D vitamini eksikliği preeklampsi için genel kabul görmüş bir risk faktörü olmasa da bunu destekleyen birçok çalışma mevcuttur. Literatürde PTH düzeyleri ile preeklampsi arasında kurulan bir ilişkiye rastlanmamıştır. Bizim çalışmamızda maternal D vitamini düzeyleri preeklamptik gebelerde anlamlı olarak düşük tespit edilmiştir fakat PTH düzeyleri arasında fark bulunamamıştır. Anahtar Kelimeler: Preeklamsi,Vitamin D,Parathormon