Lise Öğrencilerinde Saldırganlık ve Din İlişkisi


Creative Commons License

Ulu M. , İkis M.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.30, ss.75-96, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 30 Konu: 41
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.75-96

Özet

Bu çalışma, lise öğrencilerindeki saldırganlık düzeyi ile dindarlık ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle temel kavramlar olan saldırganlık, ergenlik ve ergenlikte dini yönelim konularında teorik bilgiler sunulmuştur. Araştırmanın örneklemi, Kayseri İli Melikgazi İlçesi sınırlarındaki farklı okul türlerinde öğrenim gören 157 ortaöğretim öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışmada katılımcıların saldırganlığa yönelik eğilimleri dört alt ölçek ve 29 maddeden oluşan “Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği” ile, katılımcıların dini eğilimleri de dört alt ölçek ve 8 maddeden oluşan “Ok-Dini Yönelim Ölçeği” ile elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan “Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği” nin alfa katsayısı ,871, “Ok-Dini Yönelim Ölçeği” alfa katsayısı ise ,806 olarak tespit edilmiştir. Anket tekniği ile elde edilen verilerin analizinde SPSS 22 paket program kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS yardımıyla frekans dağılımı, aritmetik ortalama, t-testi, anova ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada farklı değişkenlerle saldırganlık ve dini yönelim arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı, dini yönelim ölçeğinin alt boyutları ile saldırganlık ölçeğinin alt boyutları arasında anlamlı ilişkilerin var olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ilgili literatür temelinde tartışılmış ve olası çözüm önerileri dile getirilmiştir.