Investigation of antioxidant enzymes of hyperthyroided rat’s hippocampus


Delibaş S. , Tan B. , Yousef M. , Süer C.

16.Ulusal Sinirbilim Kongresi 2018, İstanbul, Turkey, 20 - 23 May 2018, pp.139

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.139

Abstract

Objective: The hippocampus is one of brain regions that plays an important role in cognitive functions such as learning and memory. Hyperthyroidism disrupts the balance between antioxidants and oxidants in tissues, resulting in cognitive dysfunctions. On the other hand, aging plays an important role in the disbalance of oxidant system, formation of long-term potentiation and consolidation of learning and memory. This study was aimed to investigate oxidant and antioxidant levels in hippocampus of

hyperthyroid rats, depending on aging.

Methods: Young (2-months) and old (12-months) male Wistar albino rats were used in this study. The rats were divided into 4 groups (n=6 for each group) as young (control, hyperthyroid) and

old (control, hyperthyroid). To create hyperthyroidism, rats were given L-thyroxine (0.3 mg/kg/day) intraperitoneal for 21 days. Control group rats were given an equal volume of saline. Plasma free T3 (fT3), free T4 (fT4) and hippocampal Nitric oxide (NO), Nitric oxide synthase (NOS), catalase (CAT) and malondialdehyde (MDA) levels were measured using a commercial ELISA Kit.

Results: A decrease in age-related CAT levels (p<0.001) and an increase in MDA levels (p<0.001) were not affected by thyroid


status while NOS activity, which was not affected by age, was significantly higher in old hyperthyroid rats compared to young hyperthyroid rats (p<0.001). There were no significant effect of age and thyroid status on NO levels.

Conclusion: Our results showed that the oxidative stress which is strengthened in the hippocampus of elderly person is not affected by the increase of thyroid hormone level. Along with that, because the changes at NOS levels which is considered as indicator of glutamate toxicity are not supported by the changes in NO levels, further studies are needed. This study was supported by Erciyes University Scientific Research Projects Unit under TCD 2016-6262 project.

Keywords: Hyperthyroidism, learning, memory, nitric oxide

AMAÇ: Hipokampus, öğrenme ve hafıza gibi bilişsel işlevlerde önemli bir rol oynayan beyin bölgelerinden biridir. Hipertiroidizm, dokularda antioksidanlar ve oksidanlar arasındaki dengeyi bozarak, bilişsel işlev bozuklukları ile sonuçlanır. Öte yandan, yaşlanma, oksidan sistemin dengesizliğinde, uzun dönemli güçlenmenin oluşmasında ve öğrenme ve hafızanın birleştirilmesinde önemli bir rol oynar. Bu çalışmanın amacı, yaşlanmaya bağlı olarak hipertiroidili sıçanların hipokampüslerinde, oksidan ve antioksidan düzeylerini araştırmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada genç (2 aylık) ve yaşlı (12 aylık) erkek Wistar albino sıçanlar kullanılmıştır. Sıçanlar, genç (kontrol, hipertiroid) ve yaşlı (kontrol, hipertiroid) olarak 4 gruba (her grup için n = 6) ayrılmıştır. Hipertiroidizm oluşturmak için 21 gün boyunca sıçanlara L-tiroksin (0,3 mg / kg / gün) intraperitoneal olarak verilmiştir. Kontrol grubu sıçanlarına eşit hacimde serum fizyolojik verilmiştir. Plazma serbest T3 (sT3), serbest T4 (sT4) ve hipokampal nitrik oksit (NO), Nitrik oksit sentaz (NOS), katalaz (CAT) ve malondialdehid (MDA) düzeyleri ticari ELISA Kiti kullanılarak ölçülmüştür. BULGULAR: Yaş bağımlı CAT seviyesinde azalma (p < 0.001) ve MDA seviyesindeki artışlar (p < 0.001), tiroit durumundan etkilenmezken; yaş bağımlı bir değişme göstermeyen NOS aktivitesi hipertiroidili yaşlı sıçanlarda, genç hipertiroidi sıçanlardan anlamlı seviyede yüksek bulunmuştur (p < 0.001). NO seviyeleri üzerine anlamlı yaş ve tiroit durum etkisi ise bulunmamıştır. SONUÇ: Bulgularımız, hipokampüs dokusunda yaşa bağımlı olarak artan oksidan stresin, tiroit hormon seviyesindeki yükselmeden etkilenmediğini göstermektedir. Bununla birlikte, glutamat toksisitesinin bir göstergesi olarak, NOS seviyesinde gözlemlediğimiz değişmelerin, NO düzeylerindeki değişmeler ile desteklenememiş olması nedeni ile bu konuda ayrıntılı çalışmalar gerekmektedir.  Bu çalışma, Erciyes üniversitesi bilimsel araştırma projeleri birimi tarafından TCD 2016-6262 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. Anahtar Kelimeler: bellek, hipertiroidi, nitrik oksit, öğrenme,