Kayseri’deki Suriyelilerde Vatan Algısı, Savaş Öncesi ve Sonrası Yaşantılarına Dair Görüş ve Düşünceleri


Tanrıverdi A., Ulu M.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.50, pp.262-289, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Araştırmada Kayseri’de ikamet eden Suriyelilerin vatan algıları ile savaş öncesi ve sonrası hakkındaki görüş ve düşünceleri ele alınmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desen benimsenmiştir. Araştırmada 14-52 yaş aralığında olan 23 kişi ile mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Mülakatlar esnasında yarı-yapılandırılmış görüşme formu tercih edilmiştir. 2017-2019 yılları arasında gerçekleştirilen görüşmelerin yanı sıra geçici eğitim merkezi, ev ziyaretleri, Suriyelilerin yoğun olduğu yerlerde gözlemler yapılmıştır. Sonuçta bazı erkek sığınmacılarda yeni bir yaşam alanına ihtiyaç duyulduğu ve bu ihtiyacın etkisiyle de vatanın ait olunan yer değil, içinde yaşanılan ve mahiyeti değişkenlik arz eden bir yapı olarak tasavvur edildiği görülmektedir. Bunun yanında görüşmecilerin hemen hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istediklerini beyan etmektedirler. Savaş öncesi duruma dair özellikle devletin baskıcı ve kimi zaman zulme varan tutumlarına maruz kaldıkları, dini hayatlarını rahat yaşayamadıkları, düşüncelerini açığa vuramadıkları ve sürekli olarak Suriye istihbaratı tarafından takip edilme korkusuyla yaşadıkları tespit edilmiştir. Savaş konusunda ise rejimin Sünni kesime karşı uyguladığı baskılar, dış güçlerin etkileri, dini değerlere karşı hürmette ve Allah’a kullukta kusur etme, birtakım şahısların maddi hırsları gibi hususlara değinmekte ve savaşın başlama sebebini bu durumlarla açıklamaktadırlar. Ayrıca görüşmeciler, Türkiye’deki Suriyelileri, iyi ve kötü insanlar ile ne iyi ne kötü olan orta dereceden insanlar olmak üzere 3 sınıf olarak görmektedirler. Türk toplumunun yapısı hakkında kadınların daha fazla haklara sahip olduklarını, Türklerin özgür olduğunu düşündükleri anlaşılmaktadır. Ancak Suriye’de sosyal hayatın daha güçlü olduğunu, hayatın daha yavaş aktığını ve hayat pahalılığının Türkiye’den daha düşük seviyede olduğunu belirtmektedirler. Buna ek olarak görüşmeciler genel itibariyle Türklerle ve Kayseri halkıyla olumlu ilişkiler kurduklarını ifade etmektedirler. Görüşmecilerin hemen hepsi Türkiye devletinin sığınmacılara sağladığı imkanlara şükran duyduklarını ifade etmektedirler.