The Immunohistochemical Localization of Macrophages in Rabbit Testis and Epididiymis


Beyaz F., Küçük Bayram G., Alan E.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.97-103, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study was planned to determine the existence and localization of macrophages in rabbit testis and epididiymis by using immunohistochemistry. The testis and epididymis patterns taken from fifteen healthy, adult, male New Zelland rabbits formed the material of our study. For the determination of the localization of macrophages, a strept-ABC immunohistochemical staining procedure was applied. Numerous RAM11 positive macrophages were determined in the intersititium of testis. Certain RAM11 positive macrophages were observed to be close to Leydig cells. In the epithelium of seminiferous tubules, few RAM11 positive macrophages that basally located were defined. A great number of RAM11 positive macrophages were also identified in the intersititium of epididiymis. Intraepithelial RAM11 positive macrophages were found in overall ductus epididiymis of caput, corpus and cauda epididiymis. In addition these findings, a RAM11 positively immunoreaction was especially seen in epithelium of ductuli efferentis. However, the negative immunoreaction was determined in testis and epididiymis in staining for CD68. The macrophages are widely localization in testis and epididiymis of rabbit. Probably, RAM11 positive macrophages determined in the rabbit testis and epididiymis possess the cellular functions similar to those testis and epididiymis of human and rodents.

Key Words: Epididiymis, macrophage, rabbit, RAM11, testis.

Çalışma, tavşan testis ve epididimislerinde makrofajların varlığını ve lokalizasyonunu immunohistokimyasal ola-rak belirlemek amacıyla planlanmıştır. Çalışmanın materyalini 15 adet sağlıklı, erişkin, erkek Yeni Zellanda tavşanın-dan alınan testis ve epididimisler oluşturdu. Makrofajların lokalizasyonunun belirlenmesi amacıyla strept-ABC immunohistokimyasal boyama tekniği uygulandı. Testisin intersitisyel dokusunda çok sayıda RAM11 pozitif makrofaj belirlendi. Bazı RAM11 pozitif makrofajların özellikle Leydig hücrelerine yakın olarak lokalize olduğu dikkati çekti. Seminifer tubül epitellerinde ise bazal yerleşimli az sayıda RAM11 pozitif makrofaj tespit edildi. Epididimisin intersitisyel dokusunda da çok sayıda RAM11 pozitif makrofaj belirlendi. Kaput, korpus ve kauda epididimiste tüm duktus epididimis boyunca, intraepiteliyal yerleşimli RAM11 pozitif makrofajlar tespit edildi. Bu bulgulara ilaveten, duktuli eferentislerin epitelinde RAM-11 pozitif immunreaksiyon görüldü. Testiste ve epididimidiste CD68 için yapılan boyama-larda ise negatif immunreaksiyon belirlendi. Makrofajlar, tavşan testis ve epididimisinin intersitisyumunda yaygın bir biçimde yerleşim göstermektedir. Tavşan testis ve epididimisinde belirlenen RAM11 pozitif makrofajlar muhtemelen insan ve kemirgenlerin testis ve epididimislerindeki makrofajlarla benzer hücresel fonksiyonlara sahiptirler.

Anahtar kelimeler: Epididimis, makrofaj, RAM11, tavşan, testis.