Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Algılayışları


Kaplan A., Ateş D., Öztürk S., Kaplan Ö. , Kaya Erten Z., Bayraktar E. , ...Daha Fazla

Multi Disipliner Etik Kongresi, Niğde, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2012, ss.96-97

  • Basıldığı Şehir: Niğde
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.96-97

Özet

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ETİK ALGILAYIŞLARI S-18

*Ali KAPLAN, *Damla ATEŞ, *Selçuk ÖZTÜRK, *Özlem ZORLU, *Özlem KÖMMECİ, **Öğr.Gör. Zeliha KAYA ERTEN, *** Yrd.Doç.Dr. Evrim BAYRAKTAR, ** Yrd.Doç.Dr. Betül ÖZEN *Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Öğrencisi ** Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği ABD *** Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın hastalıkları ABD

Giriş: Bir işin meslek olabilmesi için belirli kriterlere sahip olmasını gerekir. Bu kriterlerin en temel olanı “verilen hizmetin insanlık için vazgeçilmez olması ve toplumun refahını sağlamasıdır. Profesyonel olma, toplumun refahını sağlamak için; yapılan işin önemsenmesini, yüksek düzeyde eğitim almayı, başkalarına yardım etme isteği ile motive olmayı, örgütlenmeyi, ortak değer ve inançlara sahip olmayı, sorumluluk alma ve karar verme becerisini gerektirir. Bu nedenle, her meslek etik ile yakından ilişkilidir. Hemşirelik mesleğinin direkt insana hizmet vermesi etik sorunlarla daha yoğun uğraşmasına neden olmaktadır. Bir hemşirenin mesleğine başlamadan önce etik konusunda yetkin hale gelmesi gerekmektedir. Bu çalışmada bir sağlık yüksek okulundaki hemşirelik öğrencilerinin etik konusundaki algılarını belirmek amacı ile yapılmıştır. Sonuçlar eğitim çalışmalarımızın geliştirilmesinde kullanılacaktır.

Yöntem: Araştırma Mart Nisan 212 tarihleri arasında yapılmıştır. Evreni, Erciyes Üniversitesi Sağlık bilimleri Fakültesi Hemşirelik üçüncü ve dördüncü sınıfa devam eden 140 öğrenci oluşturmuştur. Evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş, çalışmaya katılmayı kabul eden 110 öğrenci örneklem kapsamına alınmıştır. Veriler 23 sorudan oluşan anket formu ve 30 soruluk etik duyarlılık anketi ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde yüzdelik, ortalama ve Ki-kare testleri kullanılmıştır. İstatistik çalışmalar devam etmektedir.

Bulgular ve Sonuç: Araştırmaya katılan öğrencilerin %43’ü hemşirelik mesleğini severek seçtiklerini, %93’ü etikle ilgili bir yayın takip etmediklerini, %70’i çalıştıkları servislerde etikle ilgili sorun yaşadıklarını ve en fazla dahili 97 servislerde(%27,9), en az çocuk servislerinde(%4,5) sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerinin %32,4’üetik denildiğinde zihinlerinde uyanan ilk çağrışımın hasta için en doğru olanı yapma olarak tanımlamışlardır. Ahlak ve etik arasındaki farkı %55’i ahlak toplumsal değeri, etik mesleki yaklaşımı içerir diyerek belirtmişleridir. Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Etik


KAYNAKLAR 1)Karaöz Süreyya, Cerrahi Hemşireliği ve Etik,C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2000, 4 (1) 2)Tosun Hale, Sağlık Bakım Uygulamalarında Deneyimlenen Etik İkilemlere Karşı Hekim Ve Hemşirelerin Duyarlılıklarının Belirlenmesi,İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı,Doktora Tezi, 2005 İstanbul 3) Karlıkaya Esin, Etik Konsültasyon/Danışmanlık KonusundaKliniklerdeÇalışan Sağlık Görevlilerinin Tutum ve Beklentileri, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2007 İstanbul