Education Information

Education Information

  • 2012 - 2018 Doctorate

    Erciyes University, Biyomedikal Mühendisliği, Turkey

  • 2009 - 2012 Postgraduate

    Erciyes University, Biyomedikal Mühendisliği, Turkey

  • 2005 - 2009 Undergraduate

    Erciyes University, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Turkey