Toplumsal Kalkınma ve Sürdürülebilirlik Araştırma Grubu

Küresel toplumda son dönemlerde meydana gelen çarpıcı değişiklikler ve bu değişikliklerle ilişkili gelecekteki olası zararlar için artan farkındalık, ülkelerin sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlayan küresel bir yönetişim modeli bulma çabalarını yönlendirmektedir. Ülkeler küresel ısınma ve iklim değişikliği, ekolojik dengenin bozulması, doğal kaynaklar üzerindeki baskı, hava, su ve toprak kirliliği, ormansızlaşma, artan nüfus, yoksulluk, açlık, gıda güvensizliği, göç ve cinsiyet eşitsizliği gibi kritik sorunlar ile yüzleşmek zorundadır. Bu kapsamda araştırma grubumuz küresel zorluklar ile mücadele üzerine araştırma girişimleri başlatarak sürdürülebilir kalkınma politikalarının gelişimi için ampirik kanıtlar, politika çıkarımları ve yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.