Projects

VPA ile İndüklenen Otistik Fare Modelinde Sinaptik Proteinlerin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2023 - Continues

Diyabetik-Obez Hastalarda Leptin ile İlişkili Yolakların Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2023 - Continues Sustainable Development

Sirkadyen Ritm ve İnflamasyon ile İlişkili Biyobelirteçlerin Otizm Spektrum Bozukluğu Etiyolojisindeki Rolünün Değerlendirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2023 - Continues

Anestezinin Otizm İlişkili miRNAlar Üzerindeki Kalıtsal Etkilerinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - Continues

Cc2d1a Genotiplerinin Otizm Fare Modellerinde Genom Çapında DNA/RNA Hibrid R-loop Profilleri

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - Continues

Cc2d1a Otistik Fare Modelinde Utero ve Erişkin Dönemde İnflamasyon Yolaklarının Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - Continues

Açık Kalp Ameliyatlarında microRNA Düzeylerinin Myokard Korunmasındaki Rolü

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - Continues

Meme kanser hücre hatlarında transkripsiyon faktör proteini olan FOXM1’in otofaji sinyal yolağında rolünün araştırılması

TUBITAK Project, 2015 - Continues Sustainable Development

Preoperatif Bağırsak Temizliğinin Lipopolisakkarit Bağlayan Protein, Beyin Kökenli Nörotrofik Faktör ve Tau Protein Düzeylerine Etkisi ve Bunların Postoperatif Kognitif Bozuklukla İlişkisinin Araştırılması

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuklar ve Ailelerinde Alfa Sinükleinin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

Meme Kanserinde miR484'ün Rolünün Belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022 Sustainable Development

Meme kanserlerinde onkogenik ve tümör supressor miRNAların ekspresyonlarının regülasyonunda transkripsiyon faktör FOXM1in rolünün araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022 Sustainable Development

Kapak Replasmanı Yapılan Hastalarda Miyokard Korunması ve Apoptoz İle İlişkili mikroRNA'ların Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

Akut apandisitte Rho-kinaz geninin araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022

Cc2d1a Otistik Fare Modeli Beyin Dokularında Apoptoz Sinyal Yolağının Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

Glioblastomanın Agresifliğinde miR-484'ün Rolünün Araştırılması

TUBITAK Project, 2019 - 2020

Otistik Fare Beyin Dokularında LC3, Beclin ve p62 Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

Kapak Replasmanı Yapılan Hastalarda Miyokad Korunması ve Apoptoz ile İlişkili MikroRNA’ların Araştırılması

Şener E. F. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

Otistik Fare Beyin Dokularında LC3, Beclin ve p62 Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması

TUBITAK Project, 2017 - 2020

ATOMOKSETİN TEDAVİSİ ALAN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUK VE ERGENLERDE TEDAVİYE YANIT VE DİRENÇTE CYP2D6 VE APOE POLİMORFİZMLERİNİN ROLÜ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

Beyin Travması Uygulanmış Sıçanların Hipofiz Hipotalamus ve Adrenal Dokularından Nöronal Hasar ve Nöronal Kök Hücre Yenilenmesi ile İlişkili Genlerin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

Meme Kanser Hücre Hatlarında FOXM1siRNA ile baskılanmış FOXM1 geninin mikro RNA Profilleri Üzerine Etkisinin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019 Sustainable Development

Açık Kalp Ameliyatlarında Otofaji Myokard Korunmasındaki Bir Belirteç midir?

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2019

Epigenetik Mekanizmaların Süt Kardeşlik Fenomenindeki Rolünün Değerlendirilmesi

TUBITAK Project, 2015 - 2018

Cc2d1a Heterozigot Farelerde Neurl1 ve 5Htr1a Genleri ile miR-19a-1 ve miR-19b-1 Ekspresyon Seviyelerinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2018

Koroner bypass ameliyatı yapılan hastalarda PTEN ve BDNF genlerinin ekspresyonunun araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

Otistik Fare Modelinde Otofajinin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

Otizmde MikroRNA'lar ile İlişkili Hedef Genlerin Ekspresyonlarının Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

İnsüline Bağlı Oluşturulan Hipogliseminin Hipotalamus-Hipofiz-Adrenal Aks Üzerine Etkilerinin Mekanizması

TUBITAK Project, 2014 - 2017

Meme kanser hücre hatlarında transkripsiyon faktör proteini olan FOXM1in otofaji sinyal yolağında rolünün araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017 Sustainable Development

Vitamin D Reseptör Geni ile Serebrovasküler Hastalık İlişkisi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

Acil sevise başvuran Sepsisli ve septik şoktaki hastalardaNOS Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz ve TNF Tümör Nekroz Faktör alfa gen polimorfizmlerinin değerlendirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

Propofol Metabolizmasında Etkili Olan Polimorfizmlerin Belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2017

Akut Apandisit hastalığında mikro RNA profilinin ve bu profilin hastalığın tanısında kullanılabilirliğinin belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

Otizm Aday Genlerinden CC2D1A’nın Mutasyonlarının ve Gen Ekspresyonunun Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2016

Yoğun Egzersizlerin Dayanıklılık, Oksidatif Stress, İmmün Sistem ve Enerji Metabolizmasındaki Genlerin Ekspresyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2016

Diz Osteoartritli Hastalarda Matrilin-3 (MATN3) Gen Ekspresyonu ve Polimorfizmi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

Acil servise Başvuran Akut Apandisit Tanısı Konulan Hastalarda e NOS(endotelyal Nitrik Oksit sentaz) Polimorfizminin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

Renal Kolikle Acil Servise Başvuran Hastalarda eNOS Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz Polimorfizminin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında (ODPBH) MicroRNA Seviyelerinin Hastalığın Seyrine Olan Etkisi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2015

Otizm Spektrum Bozukluklarında Saldırganlık, Öfke Ve Ağrıya Duyarsızlık İle İlişkili Genlerin Araştırılması

TUBITAK Project, 2014 - 2015

Deneysel kafa travması oluşturulan sıçanlarda pentoksifilin ve 2-metoksiestradiol’ün HIF-1alfa, TNF-alfa, apopitozis ve telomeraz aktivitesi ile ilişkili genler üzerine etkilerinin araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

İntihar girişiminde bulunan çocuk ve ergenlerde BDNF gen ekspresyonunun erken çocukluk çağı örselenme yaşantıları ve problem çözme becerileriyle ilişkisi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015 Sustainable Development

OTİZMLİ HASTALARDA NEURALİZED-1 (NEURL-1) VE RGS14 GENLERİNİN HAFIZA VE ÖĞRENME İLE İLİŞKİLERİ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2015

Holştayn Irkı Sığırlarda Süt Verimi İle İlgili Olduğu Düşünülen Markır Genlerinin Promotor Polimorfizmleri Ve Gen Ekspresyonlarının Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2015

Sheehan Sendromunun Etiyolojisinde Kraniyal Kemiklerinin Gelişimi ve Trombofili ile İlgili Genetik Faktörlerin Rolünün Değerlendirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2014

Sheehan Sendromunun Etiyolojisinde Hipofiz Organogenezisi ve Otoimmunite ile İlgili Genetik Faktörlerin Rolünün Değerlendirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2014

ENFEKTİF ENDOKARDİT VE YAPAY KAPAK TROMBAZLARİNİN GENETİK POLİMORFİZMLERLE İLİŞKİSİ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2014

İdiopatik Hirşutizmli Vakalarda CYP19 Geni ve SRD5A2 Geni Polimorfizmlerinin ve Bunların Lokal Olarak Androjene Duyarlı Dokudaki Ekspresyonlarının Araştırılması

TUBITAK Project, 2006 - 2009