Saanen keçilerinde pylorus ve duodenum un histolojik scanning elektron mikroskobik yapısı ile bezlerinin histokimyasal özellikleri


ALAN E., KABAK M., ALAN A., ONUK B.

9. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Turkey, 7 - 10 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: In this study, the histological and scanning electron microscopic structures of pylorus

and duodenum in Saanen goat and the determination of histochemical features of pylorus and

Brunner’s glands were aimed.

Material and Method: In the study, totally 4 adult saanen goat were used. In the tissue

samples, Crossman's trichrome stain were applied for the determination of the overall

structure followed by routine histological procedures. AB-PAS and AF-AB techniques were

used for the determination of histochemical features of mucins in pylorus and Brunner’s

glands. In SEM analysis, tissue samples were examined at different magnifications followed

by Au-Pd coating after tissue processing.

Results: Histologically, the pylorus and duodenum epithelium were the single stratified

columnar epithelium. When examined histochemically, neutral and mixed mucins were

present in surface epithelium of pylorus, Brunner’s gland cells and in goblet cell of the

duodenum, while acidic mucins (mostly sulfated mucins) were higher in pylorus glands. In

SEM analysis, while the diameter of the openings of foveola gastrica to lumen in pylorus

surface were about 5 mm, villus intestinalis whose height in the surface of duodenum were

found approximately 100-150 |am

Conclusion: The general structures of pylorus and duodenum were resemble to the other

mammals and the secretions of glands localized in this region that included neutral and acidic

(carboxylic and sulphate groups) musins were demonstrated. Therefore, we suggest that the

mucin component of the mucus layer creating a barrier between mucosa and microbial

pathogens in Saanen goats protect against mucosal drying and washing food with toxins.

Key words: Duodenum, Histochemistry, Mucin, Pylorus, Saanen goats.

Amaç: Bu çalışmada, saanen keçilerinde duodenum ile pylorusun histolojik ve scanning

elektron mikroskopik yapısı ile Brunner ve pylorus bezlerinin histokimyasal özelliklerinin

belirlenmesi amaçlanmıştır.

Materyal-Metot: Çalışmada toplam 4 adet erişkin Saanen keçisi kullanıldı. Alınan doku

örneklerine rutin histolojik prosedürü takiben genel yapıyı belirlemek için Crossman’ın üçlü

boyaması, Brunner ve pylorus bezlerindeki musinlerin histokimyasal özelliklerini belirlemede

ise AB-PAS ve AF-AB teknikleri uygulandı. SEM incelemelerinde kullanılacak dokular,

doku takibi işlemleri ardından Au-Pd kaplanarak farklı büyütmelerde incelendi.

Bulgular: Histolojik olarak pylorus ve duodenum yüzey epiteli tek katlı prizmatik

özelliğindeydi. Histokimyasal olarak incelendiğinde pylorusun yüzey epitelinde nötral

müsinler, pylorus bezlerinde ise asidik müsinler (çoğunlukla sülfatlı müsinler) daha fazla idi.

Duodenum yüzey epitelinde bulunan kadeh hücrelerinde ve Brunner bez epitel hücrelerinde

nötral ve mikst karakterde müsinler belirlendi. SEM incelemelerinde pylorus yüzeyinde

foveola gastrikalann lumene açılan delikleri 5 pım çapında iken, duodenum yüzeyinde

yüksekliği yaklaşık 100-150 |xm uzunluğunda villus intestinalislere rastlandı.

Sonuç: Pylorus ve duodenumun genel yapısının diğer memeli türleri ile benzer olduğunu ve

bu bölgelerde yerleşen bezlerin salgılarının nötral ve asidik (karboksilli ve sülfat grupları)

müsinleri içerdiği gösterilmiştir. Dolayısıyla bileşeni müsin olan bu mukus katmanının,

saanen keçisinde mukoza ile mikrobial patojenler arasında bir bariyer oluşturarak mukozayı

kuruma ve toksinlerle bulaşık gıdalara karşı koruduğu düşünülebilir.

Anahtar kelimeler: Saanen keçisi, pylorus, duodenum, histokimya, müsin