Social Support Levels, Mental Health Status and Related Factors in Postpartum Women During the Pandemic


Kaplan Ö., Çağli F.

CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY, vol.14, no.1, pp.278-285, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Psycinfo, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.278-285
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışmada postpartum dönemdeki kadınların pandemi sürecinde sosyal destek düzeylerini, ruh sağlığı durumlarını ve ilişkili faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. Tanımlayıcı türde yapılan çalışmanın verileri 12 Mayıs-27 Haziran 2022 tarihleri arasında toplanmıştır. Çalışma bir üniversite hastanesinde doğum yapan postpartum dönemdeki 264 anne ile yapılmıştır. Veriler Kişisel bilgi formu, Genel Sağlık Anketi (GSA-28) ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (SDÖ) kullanılarak toplanmıştır. Annelerin GSA-28 anketi toplam puan ortalaması 5,70±5,44 olup, %47,3’sinin ruh sağlığını riskli olarak algıladığı belirlenmiştir. Annelerin yaş, eğitim düzeyi, sigara kullanımı, aile ve arkadaş ilişkisi, gebeliğin istenme durumu, daha önce psikolojik sorun yaşama durumlarına göre GSA-28 puan dağılımlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. Ayrıca SDÖ ile ilişkili faktörler incelendiğinde eğitim düzeyi, maddi durumu, arkadaş ilişkisi, daha önce psikolojik sorun yaşama durumlarının istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Annelerin ruh sağlığı durumları ile sosyal destek düzeyleri arasında ise pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Sonuç olarak annelerin neredeyse yarısı ruh sağlı açısından riskli durumdadır. Annelerin bazı tanıtıcı özellikleri genel sağlık durumları ve sosyal destek düzeylerini etkilemektedir. Elde edilen bu bulgulara göre ruh sağlığı durumları riskli olan annelere aileleri ve sağlık personelleri tarafından daha fazla sosyal destek verilmesi önerilmektedir.The aim of this study was to determine the social support levels, mental health status and related factors of women in the postpartum period during the pandemic process. The data of the descriptive study were collected between 12 May and 27 June 2022. The study was conducted with 264 postpartum mothers who gave birth in a university hospital. Data were collected using Personal Information Form, General Health Questionnaire (GHQ-28) and Multidimensional Scale of Perceived Social Support (SDS). The total mean score of the mothers' GHQ-28 questionnaire was 5.70±5.44, and it was determined that 47.3% of them perceived their mental health as risky. There is a statistically significant difference in the GHQ-28 score distributions according to the mothers' age, education level, smoking, family and friend relations, desired pregnancy status, and previous psychological problems. In addition, when the factors related to SBL were examined, it was determined that the level of education, financial situation, friend relationship, and previous psychological problems were statistically significant. There is a positive and significant relationship between mothers' mental health status and social support levels. As a result, almost half of the mothers are at risk for their mental health. Some introductory characteristics of mothers affect their general health status and social support levels. According to these findings, it is recommended that more social support be given to mothers with risky mental health conditions by their families and health personnel.