Personnel Management in Tourism Establishments and a Transition from Human Resource Management to Robotic Resources Management


Yıldız E., Davutoğlu N. A.

Innovation and Global Issues in Social Sciences III, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.96-98

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.96-98
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

For years, personnel management has been assumed to be a record-keeping activity

about employees and has fulfilled its duties to keep records on subjects such as wages, benefits,

insurance deductions, absences, days the employees are on sick leave, absenteeism, and

tardiness. Personnel management, which is fairly outdated, needs to create new personnel

policies in order to serve the structural changes in labour. In this context, a transition process in

businesses from traditional personnel management to a modern one, namely, human resource

management, has commenced. In simplest terms, human resource management is ideally

managing, developing and motivating the human factor in line with management goals. Even

though both terms are used interchangeably, personnel management is more focused on the

work and business. As for human resource management, it is personnel- and customer-oriented;

that is, its practices are oriented towards people. Therefore, an understanding of the importance

and value of human resource is the greatest positive quality of human resource management.

While the concept of human resource management is still not entirely integrated into businesses,

a new era has begun in which robotic resources have started to substitute human resource in

various fields subsequent to the rapid changes in industry and technology. The improvements

resulting from Industry 4.0 brings to mind the question whether there will be a new change

before the process of structural change from personnel management to human resource

management is completed. In this context, the aim of the study is to examine the functionality

of human resource management in tourism establishments and the problems of human resource,

and solution suggestions, and make predictions on how robotic resources management will be

like in the future. The findings of the study reveal that the worst problem tourism employees

generally face is seasonal work. In order to solve the problems of tourism employees, it is

foreseen that the government is required to provide incentives to businesses and employees.

The study also discusses the reasons of the inefficiency of human resource management and

how to remove them. Additionally, the study includes some information concerning the usage

of robotic resources in tourism establishments. In the study, the subjects of whether robots will

solve the problems of human resource in tourism establishments, employees’ anxiety of

unemployment due to robots, and how robotic resources management will be carried out in the

future are also evaluated.

Keywords: Tourism Establishments, Personnel Management, Human Resources

Management, Robotic Resources Management.

Personel yönetimi; yıllarca çalışanlar hakkında kayıt tutma faaliyeti olarak görülmüş ve

personelin ücreti, yan ödemeleri, sigorta kesintileri, izinler, raporlu olduğu gün sayısı, işe

devamsızlık ve geç kalma gibi konularda kayıt tutma işlemlerini yerine getiren bir birim olarak

sorumluluklarını yerine getirmiştir. Günün şartlarına ve değişimine ayak uydurmada yetersiz

kalan personel yönetiminin, işgücünün yapısal değişimine hizmet verebilmesi için yeni

personel politikalarının oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda işletmelerde,

geleneksel personel yönetiminden, modern personel yönetimine yani insan kaynakları

yönetimine geçiş süreci başlamıştır. Çeşitli şekillerde ifade edilse de, insan kaynakları yönetimi

basit olarak, insan faktörünün işletme amaçları doğrultusunda en iyi şekilde yönetilmesi,

geliştirilmesi ve motive edilmesi şeklinde ifade edilmektedir. Her ne kadar bu iki kavram

birbirinin yerine kullanılsa da; personel yönetiminin iş ve işletme odaklı, insan kaynakları

yönetiminin ise personel ve müşteri odaklı yani insan odaklı çalışmalar yürüttüğü

gözlemlenmektedir. Dolayısıyla insan kaynağının önemini ve değerini bilen bir anlayışın insan

kaynakları yönetiminin en önemli artısı olduğu düşünülmektedir. Daha insan kaynakları

yönetimi anlayışı işletmelerde tam olarak yerleşmemişken, sanayide ve teknolojide yaşanan

hızlı değişimlerle çeşitli alanlarda insan kaynağının yerini robot kaynağının almaya başladığı

bir döneme girilmeye başlanmıştır. Sanayi 4.0 ile yaşanan bu gelişmeler personel yönetiminden

insan kaynakları yönetimine geçişte yaşanan yapısal değişimin evresini tamamlamadan yeni bir

değişim mi yaşanacak sorusunu akla getirmektedir. Bu kapsamda; çalışmanın amacı turizm

işletmelerindeki insan kaynakları yönetiminin işlevselliğini, insan kaynağının sorunlarını ve

çözüm önerilerini sorgulamak ve gelecekte robot kaynağının yönetiminin nasıl olacağı

konusunda öngörülerde bulunmaktır. Araştırmada; alan yazından yararlanmak suretiyle turizm

çalışanlarının en önemli probleminin genelde sezonluk çalışmaları olduğu tespit edilmiştir.

Turizm personelinin sorunlarının çözümü için ilk olarak devletin işletmelere ve çalışanlara

teşvik sağlaması gerektiği öngörülmüştür. İnsan kaynakları yönetiminin etkisizliğinin nedenleri

ve bu nedenlerin nasıl ortadan kaldırılabileceği tartışılmıştır. Turizm işletmelerinde robot

kaynağının kullanımı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Robotların turizm işletmelerinde insan

kaynağı sorunlarına çözüm olup olmayacağı, robotlar yüzünden insanların işsiz kalma kaygısı

ve robot kaynakları yönetiminin nasıl olacağı konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Turizm İşletmeleri, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları

Yönetimi, Robot Kaynakları Yönetimi