THE HOLISTIC SYNTHESIS of THEORY Z and 7S FRAMEWORK in ESTABLISHING A NEW MANAGEMENT PHILOSOPHY in ENTERPRISES


Creative Commons License

Davutoğlu N. A., Akgül B., Yıldız E.

3. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.1003-1016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1003-1016
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Theory Z, which is an efficient management culture in enterprises, conveys the meaning that the culture of a society and the culture of the organisation are intertwined, and provides a different perspective for managers. As for 7S Framework, it is a management model that ensures the permanency of Theory Z in enterprises. Hence, both concepts can take place as a synthesis of culture and structure in the mindset of enterprises, and are predicted to be mutually complimentary. In the present study, it is intended to correlate Theory Z, which is a management philosophy, with 7S Framework, which is a management model, and bring in a new management philosophy and organisational structuring to the management mentality. In this sense, both concepts are conceptually compared by means of secondary data. At the end of the research, it is found out that all of the hypothesises of Theory Z possess similarities with the factors categorized as Soft S elements (Skills, Style, Staff quality, and shared values) and Structure which is one of Hard S elements. It is also noticed that Strategy and System, which are the other Hard S elements, are related to the whole enterprise. As a result of the analysis, it is predicted that both concepts could be utilized as a new management philosophy once they are holistically united.

Key Words: Theory Z, 7‗S Framework, Management Philosophy

ĠĢletmelerde etkin bir yönetim kültürü olan Z teorisi, yöneticilere farklı bakıĢ açısının yanı sıra yaĢanılan kültür ile örgüt kültürünün iç içe olduğunu ifade etmektedir. 7‘S kuramı ise Z teorisi kavramının iĢletmeler açısından kalıcı olmasını sağlayacak bir yönetim modelidir. Dolayısıyla, her iki kavramın iĢletmecilik anlayıĢında kültür ile yapının sentezlenmesi olarak yer bulabileceği ve birbirinin tamamlayıcısı olabileceği öngörülmüĢtür. Bu çalıĢmada; bir yönetim felsefesi olan Z teorisi ile bir yönetim modeli olan 7‘S kuramını iliĢkilendirmek ve iĢletme yönetim anlayıĢına yeni bir yönetim ve organizasyonel yapılanma kazandırmak amaçlanmıĢtır. Bu bağlamda; Z teorisi ile 7‘S kuramı ikincil verilerden yararlanılmak suretiyle kavramsal olarak karĢılaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmanın sonunda; Z teorisi varsayımlarının tümü YumuĢak S olarak ifade edilen elementler (Beceri, Stil, Personel Niteliği ve Ortak Değerler) ve Sert S olarak ifade edilen (Yapı) ile oldukça benzerlik taĢıdığı ve Sert S olarak ifade edilen diğer elementlerin (Strateji ve Sistem) ise iĢletmenin bütünüyle alakalı olduğu tespit edilmiĢtir. Analiz sonucunda; Z Teorisi kültürü ile 7‘S Kuramı yönetim modelinin, bütüncül bir yaklaĢımla birleĢtirilip yeni bir yönetim felsefesi olarak kullanılabileceği öngörülmüĢtür.

Anahtar Kelimeler: Z Teorisi, 7‗S Kuramı, Yönetim Felsefesi