Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Giren Adayların Umut Düzeyleri İle Algılanan Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


SUCAN S., DOĞAN D., Urat C.

14th International Sports Sciences Congress, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2016, pp.602

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.602
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

In this work, an analysis of the relationship between hope levels and perceived stress levels of the candidate students entering the special ability exam for Erciyes University school of physical education and sports is planned to investigate. It was taken 485 canditates from 1400 canditates who had applied Erciyes University school of physical education and sports special ability exam to the scope of searching in 2016-2017 education year. For gathering data instrument, it was used personal information form belong to the canditates, Luthans and his colleagues developed by (2007) “Hope Scale” with Cohen, Kamarck and Mermelstein (1983) developed by “Perceived Stress Scale” is used. In evaluating data,it was used SPSS 20.0 program. For analysis of the data, t test, ANOVA test, Tukey test, Spearman correlation analysis and Simple Linear Regression were used and p<0.05 level of significance was searched. In result of searching, to have an effect on the perceived stress scale of hope, A significant negative correlation between the perceived level of stress has been found to scale with hope.

Keywords : Hope, Perceived Stress, Ability, Sport. 

Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu özel yetenek sınavına giren adayların umut düzeyleri ile algılanan stres düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırma kapsamına 2016–2017 eğitim öğretim yılında Erciyes üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu özel yetenek sınavına başvuran 1400 adaydan gönüllü katılan 485 aday alınmıştır. Veri toplama aracı olarak adaylara ait kişisel bilgi formu, Luthans ve arkadaşları tarafından geliştirilen (2007) “Umut Ölçeği” ile Cohen, Kamarck ve Mermelste (1983) tarafından geliştirilen “Algılanan Stres Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20.0 programından yararlanılmıştır. Elde edilen veriler, t testi, ANOVA testi, Tukey testi, Spearman korelasyon analizi ve Regresyon Analizi ile değerlendirildi ve p<0.05 düzeyinde anlamlılık arandı. Araştırma sonucunda, umut ölçeğinin algılanan stres üzerine etkisinin olduğu, umut ölçeği ile algılanan stres düzeyi arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler : Umut, Algılanan Stres, Yetenek, Spor.