Hemşirelik Doktora Öğrencilerinin Hemşirelik Metaparadigmalarına İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma


Korkut S., Bayat M., Sezer Efe Y.

Sağlık bilimlerinde değer (Online), vol.1, no.13, pp.129-138, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Bu çalışma, bir üniversitedeki Hemşirelik Bölümü doktora öğrencilerinin hemşirelik metaparadigmalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu nitel çalışma, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında hemşirelik bölümünde doktora öğrenimi gören 19 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak, ortalama 40 dakika süren odak grup görüşmeleri ile yapılmıştır. Görüşmeden elde edilen veriler tematik olarak analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, doktora öğrencilerinin ifadeleri 8 tema altında toplanmıştır. Bunlar; doktora öğrencilerine göre hemşirelik metaparadigması, insan ve hemşirelikteki önemi, çevre ve hemşirelikteki önemi, hemşirelik ve önemi, sağlık ve hemşirelikteki önemi, bakım ve hemşirelik bakımının ayırt edici özellikleri, metaparadigmanın önemi ve hemşirelik mesleğine katkıları, hemşirelik metaparadigmaları ve metaparadigma olabilecek yeni kavramlardır. Sonuç: Araştırma sonucunda katılımcıların hemşirelik metaparadigmasını disiplinin sınırlarını çizen bir çerçeve, mesleğin temel yapı taşları olarak gördükleri, meslekte ortak bir dil oluşturmak, bilgileri sistematik kullanabilmek ve meslekte profesyonelliği ön plana çıkarabilmek için metaparadigmanın mesleğe katkılar sağladığını belirttikleri saptanmıştır. Bu doğrultuda hemşirelik metaparadigmalarını içeren hemşirelik eğitiminde bu konuya ilişkin lisans öğrencileri ile de nitel ve nicel çalışmalar yapılarak öğrencilerin metaparadigmanın hemşirelik için önemi konusunda farkındalıkları geliştirilebilir.