Algılanan Örgütsel Adaletin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi: Fiziksel Aktivitelere Katılımın Rolü


Creative Commons License

ÖZDEVECİOĞLU M., SUCAN S., Akın M.

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.6, no.3, pp.137-151, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 

 

In this research it is investigated the relationships between perceived organizational justice, physical activity and burnout. Separately the mediation role of physical activity between perceived organizational justice and burnout is investigated. The research is realized in textile sector businesses’ in Kayseri. According to the results, there is a significant and negative oriented relationship between perceived organizational justice and sub dimensions of burnout. There is a significant and negative oriented relationship between physical activity and desensitization, emotional burnout. According to the results physical activity and perceived organizational justice are significant factors that decreasing the burnout. Additionally, physical activity has the meaningful mediation role between perceived organizational justice and burnout.

Bu araştırmada, örgütsel adalet algılamasının ve fiziksel aktivitelere katılım düzeyinin ayrı ayrı ve birlikte tükenmişlik ile olan ilişkileri incelenmektedir. Ayrıca, fiziksel aktivitelere katılımın, örgütsel adalet algılamasının tükenmişlik ile olan ilişkisini nasıl etkilediği de ele alınmıştır. Kayseri’de tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde yapılan araştırma sonuçlarına göre, örgütsel adalet algılamasının tükenmişlik duygusunun boyutları olan duyarsızlaşma, kişisel başarıda azalma hissi ve duygusal tükenme boyutları ile negatif yönlü ilişkilere sahip olduğu, fiziksel aktivitelere katılımın ise duyarsızlaşma ve duygusal tükenme ile negatif yönlü ilişkilere sahip olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca fiziksel aktivitelere katılımın, örgütsel adalet ile tükenmişlik arasında anlamlı bir aracılık rolüne sahip olduğu ortaya çıkmıştır.