Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Giren Adayların Durumluk Kaygı Düzeyleri Ile Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin Incelenmesi


SUCAN S., DOĞAN D., Urat C.

14th International Sports Sciences Congress, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2016, pp.601

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.601
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

In this work, an analysis of the relationship between state anxiety levels and decision making styles of the candidate students entering the special ability exam for Erciyes University school of physical education and sports is planned to investigate. It was taken 485 canditates from 1400 canditates who had applied Erciyes University school of physical education and sports special ability exam to the scope of searching in 2016-2017 education year. For gathering data instrument, it was used personal information form belong to the canditates, Mann and his colleagues developed by (1998) “Melbourne Decision Making Questionary-II” with Spielberg and his colleagues developed by (1964) “State Anxiety Inventory” is used. In evaluating data,it was used SPSS 20.0 program. For analysis of the data, t test, ANOVA test, Tukey test, Spearman correlation analysis and Simple Linear Regression were used and p<0.05 level of significance was searched. In result of searching, there is a significant negative relationship between state anxiety and decision-making styles.

Keywords : State Anxiety, Decision Making Styles, Ability, Sport.

Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu özel yetenek sınavına giren adayların durumluk kaygı düzeyleri ile karar verme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırma kapsamına 2016-2017 eğitim öğretim yılında Erciyes üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu özel yetenek sınavına başvuran 1400 adaydan gönüllü katılan 485 aday alınmıştır. Veri toplama aracı olarak adaylara ait kişisel bilgi formu, Mann ve arkadaşları tarafından geliştirilen (1998) “Melbourne Karar Verme Ölçeği-II” ile Spielberg ve arkadaşları tarafından geliştirilen (1964) “Durumluk Kaygı Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20.0 programından yararlanılmıştır. Elde edilen veriler, t testi, ANOVA testi, Tukey testi, Spearman korelasyon analizi ve Regresyon Analizi ile değerlendirildi ve p<0.05 düzeyinde anlamlılık arandı. Araştırma sonucunda, durumluk kaygı düzeyinin karar verme stilleri üzerine etkisinin olduğu, durumluk kaygı düzeyi ile karar verme stilleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler : Durumluk Kaygı, Karar Verme Stilleri, Yetenek, Spor.