İnternet Üzerinden Dini Bilgi Edinme Süreci ve Eleştirel Yeterlilikler: Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Temel M. , Eken M. , Aydın H.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.59, pp.1121-1130, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 59
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.1121-1130

Abstract

Today, the internet is an important resource which is used in information acquisition processes. This also applies to religious practice. Some research findings demonstrate that the internet is among the most frequently used sources in the process of religious information searching/acquiring with traditional sources of information. In this respect, this study focuses on the sources of information and the reliability of these sources in the process of meeting university students' religious knowledge requirements and focuses on the critical competencies of these students in the process of acquiring religious knowledge on the internet. In order to measure the critical competencies of the students in the process of religious information searching, a study based on user-centered criteria for the evaluation of religious / informative websites, developed by Eken and Aydın (2018), is an empirical study conducted by the students of Erciyes University Faculty of Communication with a simple random sampling technique. According to the results obtained from the study; It can be stated that internet is one of the most basic sources for religious information for university students, but unlike this widespread use, students do not trust the information obtained from the Internet environment and have a moderate level of critical competency compared to the criteria specified in the survey form. This situation is important in terms of demonstrating the necessity of educational processes that will redound critical literacy skills for university students

İnternet günümüzde pek çok işlevinin yanında bilgi edinme süreçlerinde başvurulan önemli bir kaynak konumundadır. Bu durum dini bilgi edinme pratikleri açısından da geçerlidir. Bazı araştırma bulguları internetin dini bilgi arama/edinme süreçlerinde geleneksel bilgi kaynaklarıyla birlikte en çok başvurulan kaynaklar arasında olduğunu ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda bu çalışma üniversite öğrencilerinin dini bilgi gereksinimlerini karşılama sürecinde kullandıkları bilgi edinme kaynakları ve bu kaynakların güvenilirliğiyle birlikte temelde onların internet üzerinden dini bilgi edinme süreçlerindeki eleştirel yeterliliklerine odaklanmaktadır. Öğrencilerin dini bilgi arama/edinme süreçlerindeki eleştirel yeterliliklerini ölçmek amacıyla, Eken ve Aydın (2018) tarafından geliştirilen, dini/enformasyonel içerikli internet sitelerinin değerlendirilmesine yönelik kullanıcı merkezli kriterlerin baz alındığı çalışma, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden basit rastlantısal örneklem tekniğiyle seçilen küme üzerinde gerçekleştirilen ampirik bir araştırma niteliği taşımaktadır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; internetin üniversite öğrencileri için en temel dini bilgi kaynaklarından biri olduğu; ancak bu yaygın kullanımın aksine öğrencilerin internet ortamından elde edilen bilgilere yeterince güvenmediği ve anket formunda belirtilen kriterlere oranla alt-orta düzeyde bir eleştirel yeterliliğe sahip olduğu ifade edilebilir. Bu sonuç üniversite öğrencileri için eleştirel okuryazarlık becerisi kazandıracak eğitim süreçlerinin gerekliliğini ortaya koyması bakımından önemlidir