Effect of Ergothineine and Quercetin Additions in to the In Vitro Embriyo Development


Creative Commons License

Bodu M., Öztürk A. E., Elçin M., Atay Y. E., Narlıçay S., Ataman M. B., ...More

Eurasian Journal of Veterinary Sciences, vol.40, no.2, pp.58-65, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Aim: This study aimed to investigate the effects of ergothioneine and quercetin on the in vitro development of bovine embryos Materials and Methods: Cumulus-oocyte complexes (COCs) were collected via ovary aspiration from a local abattoir and cultured in vitro for maturation. After maturation, in vitro fertilization was performed. The pronuclear embryos were divided into three groups: control, 10 μM L-ergothioneine, and 10 μM quercetin supplemented. After the addition of antioxidants to the CR1aa medium, in vitro culture of embryos were performed. The cleavage and morula rates were assessed on days 2 and 5, respectively. Blastocyst formation and quality were assessed on days 7-8. Results: Statistical analysis showed cleavage and morula rates were significantly higher in the ergothioneine group compared to the quercetin and control groups (P<0.05). While no blastocysts formed in the quercetin group, the blastocyst rate reached to 17.96% with ergothioneine supplementation on day 8. Conclusion: In conclusion, supplementation with 10 μM ergothioneine enhanced the in vitro development of bovine oocytes. However, 10 μM quercetin supplementation impaired development, and no blastocyst formation observed. Further studies utilizing different concentrations are warranted to better understand the effects. This study provides insights into modulating oxidative stress during in vitro embryonic production.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ergotiyonin ve kuersetinin sığır embriyolarının in vitro gelişimi üzerindeki etkilerini araştırmaktır Gereç ve Yöntem: Oositler yerel bir kesimhaneden ovaryum aspirasyonu yoluyla elde edildi ve maturasyon için in vitro ortamda kültüre alındı. Maturasyon sonrası fertilizasyon işlemi gerçekleştirildi. Pronuklear embriyolar kontrol, 10 μM L-ergotiyonin ve 10 μM kuersetin ilave edilen olmak üzere üç gruba ayrıldı. Antioksidanların CR1aa besi ortamına eklenmesinin ardından embriyolar in vitro kültüre edildi. Bölünme ve morula oranları sırasıyla 2. ve 5. günlerde değerlendirildi. Blastosist oluşumu ve kalitesi 7-8. günlerde belirlendi. Bulgular: İstatistiksel analizler ergotiyonin grubunda bölünme ve morula oranlarının kuersetin ve kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek olduğunu gösterdi (P<0,05). Kuersetin grubunda hiç blastosist oluşmazken, ergotiyonin grubunda 8. günde %17,96'lık bir blastosist oranı saptandı. Öneri: Sonuç olarak, 10 μM ergotiyonin sığır oositlerinin in vitro gelişimini olumlu yönde etkilediği; ancak 10 μM kuersetinin gelişimi olumsuz yönde etkilediği ve hiç blastosist oluşumadığı belirlendi. Farklı konsantrasyonların kullanılacağı ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Çalışma, in vitro embriyo üretimi sırasındaki oksidatif stresin kontrolünü sağlamaya ışık tutmaktadır.