The Boosting Effect of Covid-19 Breakthrough in Digital Broadcasting


Creative Commons License

Sadıç F., Kanbur Y.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.48, no.1, pp.1-14, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Since the first trials of a series of inventions leading to the invention of television, the medium has undergone continuous development and transformation and has taken its current form. Television continues to change today, with user needs and new effects in different communication technologies. In the light of these developments, digital broadcasting by experiencing convergence between internet and television; It gave birth to concepts such as Web TV, IPTV and Mobile TV. Especially widespread internet-connected devices over The Top Television (OTT TV) have contributed to the emergence of broadcasting. In this study, the journey from the historical development of television to digital broadcasting was discussed and the growth experienced by Netflix, especially during Covid-19, was mentioned as an example of OTT TV, which is popular worldwide. Semi-structured interviews were conducted with 12 people with four different sociocultural structures. Visualization opportunities were used to better understand the data and some of the remarks of the participants were included. Looking at the data obtained after the interview, it was observed that the Netflix subscription increased during the Covid-19 period and the time spent on the screen increased.

Televizyonun icadına giden bir dizi buluşun ilk denemelerin yapıldığı günden beri mecra sürekli bir gelişim ve dönüşüm geçirerek günümüzdeki halini almıştır. Televizyon, kullanıcı ihtiyaçları ve farklı iletişim teknolojilerindeki yeni etkilerle, günümüzde de değişimini sürdürmektedir. Bu gelişmeler ışığında internet ile televizyon arasında yakınsama yaşanarak dijital yayıncılık; Web TV, IPTV ve Mobil TV gibi konseptler doğmasına imkân tanımıştır. Özellikle yaygınlaşan internet bağlantılı cihazlar Over The Top Television (OTT TV) yayıncılığının ortaya çıkmasına katkı sunmuştur. Bu çalışmada televizyonun tarihsel gelişiminden dijital yayıncılığa olan serüven ele alınarak dünyaca popüler olan OTT TV örneği Netflix’in, özellikle de Covid-19 sürecinde yaşamış olduğu büyümeye değinilmiştir. Konuyla alakalı olarak dört farklı sosyokültürel yapıya sahip 12 kişiyle yarı yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Verilerin daha iyi kavranabilmesi için görselleştirme imkanlarından yararlanılmış ve katılımcıların dikkat çeken bazı söylemlerine yer verilmiştir. Mülakat sonrasında elde edilen verilere bakıldığında, Netflix aboneliğinin Covid-19 döneminde arttığı ve ekran başında geçirilen sürenin uzadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca söz konusu mecranın geleneksel televizyona nazaran özgürlük, kalite, içerik çeşitliliği gibi nedenlerden dolayı tercih edildiği anlaşılmaktadır.