İşletme Sermayesinin Makroekonomik Belirleyicileri BİST te Sektörler Arası Bir Karşılaştırma


AKEL V., İltaş Y.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.11, no.3, pp.39-70, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This paper aims to analyze the effects of macroeconomic indicators on working capitals of main metal commodities, food, chemistry, textile, and technology sectors and make a comparison between those sectors. Within this scope, at what level gross domestic product, industrial production index, consumer price index, exchange rates, interest rate and supply of money affected the working capital elements of sectors (current assets/total assets, accounts receivable turnover, inventory turnover, cash conversion cycle and current ratio) in the 2003-2013 term was analyzed by using the methods of panel data (panel unit root, panel cointegration and estimation of long-term coefficients). Results indicate a relation for long-term cointegration between macroeconomic indicators and the designed models, except the cash conversion cycle model. Our findings show that macroeconomic indicators have an effect on levels of working capital.

Bu çalışmanın amacı, temel makroekonomik göstergelerin metal, gıda, kimya, tekstil ve
teknoloji sektörlerinin işletme sermayesi üzerindeki etkisini analiz etmek ve sektörler arasında bir karşılaştırma yapmaktır. Bu kapsamda, gayrisafi yurtiçi hâsıla, sanayi üretim endeksi, tüketici fiyat endeksi, döviz kuru, faiz oranı ve para arzının sektörlerin işletme sermayesi unsurlarını (cari aktifler/aktif toplamı,alacak devir hızı, stok devir hızı, nakit dönüşüm süresi ve cari oran) hangi düzeyde etkilediği 2003-2013 dönemi için panel veri yöntemleriyle (panel birim kök, panel eşbütünleşme ve uzun dönem katsayı tahmini) analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, makroekonomik göstergeler ile kurgulanan modellerden nakit dönüşüm modeli hariç diğer modellerde uzun dönem eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, makroekonomik göstergelerin işletme sermayesi düzeyini etkilediğini göstermektedir.