TIME PREFERENCES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN SCIENCE LEARNING


Creative Commons License

Saraçoğlu S., Ağca E., Bektaş O.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.66, pp.892-911, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 66
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
  • Page Numbers: pp.892-911
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to examine the preferences of secondary school students in science learning in terms of time factor in the physiological dimension of Dunn and Dunn learning style model. Qualitative research was used as the method and phenomenology was used as the design. The study group consists of eight students in a public secondary school in Melikgazi district of Kayseri province in the 2018-2019 academic year. Criterion sampling was used for determining the students in the study group. In addition, maximum diversity was tried to be achieved while determining the working group. Data were collected using semi-structured interview. The collected data were analyzed using content analysis. As a result of the analysis, energetic time periods, tired time periods, science course time preferences, the effect of science course time on learning process, science course exam time preferences, the effect of science course exam time on the success and anxiety and time preferences in out-of-school studies for science learning categories were obtained. All of the participants in the research stated that time factor affects the efficiency of their learning. The students explained this effect by associating themselves with feeling energetic and tired. In the research, students think that when they perform learning activities at the time they feel energetic, their focus is high, they can listen to the lesson better, learning becomes easier, meaningful learning takes place and learning efficiency increases. All participants in the research prefer this course to be in the first four hours. The results of the research reveal that the participants think that the time of science course affects students' participation, interest, focus, ease of learning, achievement and remembering. In the research, students preferred different times from the first to the fifth course related to the science exam time. The participants think that exam time affects success and anxiety. The students stated that working time preferences affect the learning efficiency and they form the study programs accordingly. Considering these results, it can be stated that individual differences of students should be taken into consideration while planning for teaching-learning process.

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri öğrenimindeki tercihlerini Dunn ve Dunn öğrenme stili modelinin fizyolojik boyutunda yer alan zaman faktörü açısından incelemektir. Çalışmada yöntem olarak nitel araştırma, desen olarak fenomenoloji kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Kayseri ili Melikgazi ilçesinde bir devlet ortaokulunda öğrenim görmekte olan sekiz öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma grubundaki öğrenciler belirlenirken amaçlı örneklem türlerinden ölçüt örneklemesi tercih edilmiştir. Ayrıca çalışma grubu belirlenirken maksimum çeşitlilik sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda enerjik hissedilen zaman dilimleri, yorgun hissedilen zaman dilimleri, fen bilimleri dersi zaman tercihleri, fen bilimleri dersinin zamanının öğrenme sürecine etkisi, fen bilimleri dersi sınav zamanı tercihleri, fen bilimleri dersi sınav zamanının başarı ve kaygıya etkisi ve fen bilimlerini öğrenmeye yönelik okul dışı çalışmalarda zaman tercihleri kategorileri elde edilmiştir. Araştırmada yer alan katılımcıların tamamı zaman faktörünün öğrenmelerinin verimliliğine etki ettiğini belirtmişlerdir. Öğrenciler, bu etkiyi kendilerini enerjik ve yorgun hissetme durumu ile ilişkilendirerek açıklamışlardır. Araştırmada öğrenciler kendilerini enerjik hissettikleri saatlerde öğrenme aktiviteleri gerçekleştirdiklerinde odaklanmalarının yüksek olduğunu, dersi daha iyi dinleyebildiklerini, öğrenmenin kolaylaştığını, anlamlı öğrenmenin gerçekleştiğini ve öğrenme verimliliğinin arttığını düşünmektedirler. Araştırmada yer alan katılımcıların tamamı bu dersin ilk dört ders saatinde olmasını tercih etmektedirler. Araştırma sonuçları katılımcıların, fen bilimleri dersinin zamanının öğrencilerin derse katılım, derse olan ilgi, odaklanma, öğrenmenin kolaylığı, başarı ve hatırlama durumlarını etkilediğini düşündüklerini ortaya koymaktadır. Araştırmada öğrenciler fen bilimleri dersi sınav zamanı ile ilgili olarak birinci dersten beşinci derse kadar değişik zamanları tercih etmişlerdir. Katılımcılar sınav zamanının başarı ve kaygıyı etkilediğini düşünmektedirler. Öğrenciler, Öğrenciler, çalışma zaman tercihlerinin öğrenme verimliliğini etkilediğini ve çalışma programlarını buna göre oluşturduklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar göz önünde bulundurularak öğretme-öğrenme sürecine yönelik planlamalar yapılırken öğrencilerin bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edilebilir.