Tour Guiding and Entrepreneurship


Creative Commons License

Çeşmeci N., Aysin Örnek N.

Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), vol.6, no.1, pp.83-95, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The main aim of this study was to evaluate the tour guiding profession by taking it together and associating it with entrepreneurship, and to determine at which stage of the tour guide’s career and in which areas opportunities for entrepreneurship may be more favorable. Based on this aim, the semi-structured interviews with 12 guides-entrepreneurs in different areas were conducted. The data collected through interviews was analyzed using content analysis methodology. One of the main findings of the research is that self-employed tourist guides can be considered as “cultural entrepreneurs”. It has been determined that the stages of “Maturity in the Profession” and “Development in the Profession” are most appropriate to start entrepreneurship. The most appropriate areas for entrepreneurship within the tourism industry where tour guides can be successful entrepreneurs have been determined as travel agency business, hospitality business and food and beverage (restaurant) business. Non-industry business where guides can be successful have been determined as areas requiring foreign languages, foreign trade, promotion and marketing areas and areas related with human relations. Another important finding of the research is that the crises in the tourism sector are seen as an opportunity by the guides to turn to different areas and to bring their entrepreneurial characteristics to the forefront.

Bu araştırmanın temel amacı, turist rehberliği mesleği ile girişimciliği birlikte ele alarak incelemek ve rehberlik kariyerinin hangi aşamasında ve hangi alanlarda girişimcilik için imkânların daha elverişli olabileceğini tespit etmektir. Araştırmada, nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş olup, 12 girişimci rehberden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile veri toplanmıştır. Veriler içerik analizine tabi tutulmuş ve bulgular yorumlanmıştır. Araştırmanın temel bulgularından birisi serbest çalışan turist rehberlerinin birer “kültür girişimcisi” olarak kabul edilebileceği sonucudur. Rehberlikte girişimciliğe başlamak için “Meslekte Olgunluk” ve “Meslekte Gelişme” aşamalarının uygun olabileceği belirlenmiş ve turist rehberlerinin başarılı birer girişimci olabileceği sektör içi alanlar seyahat acentacılığı, konaklama işletmeciliği ve yeme-içme işletmeciliği olarak belirlenmiş, sektör dışında ise yabancı dil gerektiren, dış ticaret, tanıtım ve pazarlama alanları ve insan ilişkileri gerektiren alanlar olarak tespit edilmiştir. Turizm sektöründeki krizlerin, rehberlerin farklı alanlara yönelerek, girişimci özelliklerinin ön plana çıkması için bir fırsat olarak görüldüğü araştırmanın diğer önemli bir bulgusudur.