Relationship Between Tour Guides’ Emotional Intelligence and Guiding Styles


Creative Commons License

Örnek N., Avcı N.

Journal of Yasar University, vol.14, no.56, pp.536-548, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 56
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Journal of Yasar University
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.536-548
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract: The aim of this study is to determine the emotional intelligence competences of tourist guides, which is one of the most important actors in tourism, to determine the guiding styles they use in practising their profession and also to reveal the relationship between those. In this context, having scanned the relevant information in the current literature, the primary data was collected through a questionnaire technique. According to the information received from TUREB, as of January 2017, 6.504 active tourist guides out of 10.189 tourist guides in Turkey constituted the universe of the research. Conducting of the surveys continued for five months starting from the summer season of 2017 and 381 questionnaires were obtained at the end of the process. In the study, a statistically significant relationship was found between the Social Competence dimension of tourist guides and Communicative Style, Member Priority and Constant Reminding. Additionally, another significant finding of the study is to determine whether the obtained dimensions differ according to demographic variables. While there is no difference between gender and emotional intelligence competences of tourist guides, there is a difference between guiding styles and gender. Moreover, it is found that the dimensions obtained from the two scales differ according to the variables such as education level, age, years of practising the guiding profession and undergraduate education. It is thought that the results of the study will contribute to the field in terms of adopting the emotional intelligence and emotion processes to the guides as well as the literature. 

Öz: Çalışmanın amacı, turizmde en önemli aktörlerden biri olan turist rehberlerinin duygusal zekâ yetilerini belirlemek, mesleklerini icra ederken kullandıkları rehberlik stillerini tespit etmek ve bunlar arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda, öncelikle mevcut yazındaki konu ile ilgili literatür taranmış, sonrasında ise konuya yönelik birincil veri elde etmek amacıyla anket tekniği ile veri toplanmıştır. Araştırmanın evrenini TUREB’ten alınan bilgilere göre 2017 yılının Ocak ayı itibariyle Türkiye’de bulunan 10.189 turist rehberinden eylemli olarak görev yapan 6.504 turist rehberi oluşturmaktadır. Anketler, 2017 yaz sezonundan itibaren beş ay boyunca uygulanmış ve çalışma sonucunda kullanılabilir 381 anket elde edilmiştir. Araştırmada, turist rehberlerinin Sosyal Yeterlilik boyutu ile Sorumluluklarının Farkında Olan Rehberlik Stili (RS), Müşteri Öncelikli RS, Gelişmiş İletişimsel Yeteneğe Sahip RS arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmanın bir diğer önemli bulgusu ise elde edilen boyutların demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesidir. Turist rehberlerinin cinsiyetleri ile duygusal zekâ yetenekleri arasında farklılık gözlenmezken, rehberlik stilleri ile cinsiyetleri arasında farklılık saptanmıştır. Ayrıca iki ölçekten elde edilen boyutların eğitim durumu, yaş, rehberlik mesleğini icra etme yılları, lisans eğitimi gibi değişkenlere göre farklılık gösterdiği elde edilen bulgular arasındadır. Çalışmanın sonuçlarının literatüre olduğu kadar duygusal zekâ ve duygu süreçlerinin rehberlere benimsetilmesi yönünden aynı zamanda alana da katkı sağlayacağı düşünülmektedir