Association of Serum Calcium Level and Dietary Calcium Intake with Cardiometabolic Risk Factors in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: A Cross Sectional Study


Creative Commons License

Ozcaliskan Ilkay H., samur g.

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.4, pp.963-975, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between serum calcium level, dietary calcium intake, and cardiometabolic risk factors and associated parameters in patients with Type 2 diabetes mellitus (T2DM). Material and Methods: The study was conducted on a total of 119 patients with T2DM (93 women 78.2%, 26 men 21.8%; median age=55 years). A questionnaire form was applied to the individuals by face-to-face interview method. Data on individuals’ nutritional habits, food consumption frequencies, 24-hour dietary recalls, physical activity records, anthropometric measurements, body composition analyzes, biochemical findings, blood pressure measurements were obtained. Results: In the group with hemoglobin A1c (%) <7, the serum calcium level was significantly higher than in the group with ≥7 (p<0.05). Dietary calcium intakes are significantly higher in the group with low-density lipoprotein cholesterol level <100 mg/dL compared to the group with ≥100 mg/dL, and in the group with systolic blood pressure level <130 mmHg compared to the group with ≥130 mmHg (for both, p<0.01). The lower very low-density lipoprotein cholesterol and triglyceride concentrations in the group with adequate dietary calcium intake compared to the group with inadequate dietary intake were borderline significant in the third model (p=0.05; p=0.052, respectively). The systolic blood pressure level was significantly lower in the group with adequate dietary calcium intake compared to the group with inadequate dietary calcium intake in the first analysis and first model (p<0.05 for both). Conclusion: Serum calcium level and dietary calcium intake are associated with some of cardiometabolic risk factors in individuals with T2DM.
Amaç: Bu çalışmada, Tip 2 diyabetli bireylerde serum kalsiyum düzeyi ve diyet kalsiyum alımı ile kardiyometabolik risk faktörleri ve ilgili parametreler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 93’ü kadın (%78,2), 26’sı erkek (%21,8) olmak üzere toplam 119 Tip 2 diyabetli birey (medyan yaş=55 yıl) katılmıştır. Bireylere, yüz yüze görüşme yöntemi ile anket formu uygulanmıştır. Bireylerin beslenme alışkanlıkları, besin tüketim sıklıkları, 24 saatlik geriye dönük besin tüketim kayıtları, fiziksel aktivite kayıtları, antropometrik ölçüm değerleri, vücut bileşimi analizleri, biyokimyasal bulguları, kan basıncı ölçümlerine ilişkin veriler elde edilmiştir. Bulgular: Hemoglobin A1c (%) düzeyi <7 olan grupta, ≥7 olan gruba göre serum kalsiyum düzeyi anlamlı derecede yüksek iken (p<0,05); düşük yoğunluklu lipoprotein düzeyi <100 mg/dL olan grupta, ≥100 mg/dL olan gruba göre ve sistolik kan basıncı düzeyi <130 mmHg olan grupta, ≥130 mmHg olan gruba göre diyet kalsiyum alım miktarları anlamlı derecede yüksektir (her ikisi için p<0,01). Diyet kalsiyum alım düzeyi yeterli olan grupta, yetersiz olan gruba kıyasla çok düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol ve trigliserit konsantrasyonlarının düşüklüğü 3. modelde sınırda anlamlıdır (sırasıyla p=0,05; p=0,052). Diyet kalsiyum alım düzeyi yeterli olan grupta, yetersiz olan gruba göre sistolik kan basıncı düzeyi ilk analizde ve 1. modelde anlamlı miktarda düşüktür (her ikisi için p<0,05). Sonuç: Tip 2 diyabetli bireylerde serum kalsiyum düzeyi ve diyet kalsiyum alımı, bazı kardiyometabolik risk faktörleriyle ilişkilidir.