https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuturkiyat/issue/49676/640776


Creative Commons License

Akça H.

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences , vol.5, no.1, pp.30-37, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Criticism of Modernism and Cybernetic Human Type in Yavuz Bülent Bakiler's of the Poems

Abstract :Modernism, a program of modernity; art, culture, literature, social structures and daily life to take on a modern structure is a current emerged. While modernity represents a historical process, modernism is its systematic and general rules. Modernism is a movement that opposes the past and the tradition, defends the necessity of examining, discussing and questioning everything from trade to philosophy, and destroying the old values and building the modern one. In this context, the traditional, social, political and cultural values that have lost the validity of the current, the connection with the past and all the bonds and social problems together with the individual “loneliness and alienation” will cause. In this study, the criticism of modernism was examined in Yavuz Bülent Bakiler’s poems. In the poems of Bakis, modernism and urbanization phenomenon, the loss of values unique to the Turkish society, the intellectual adopting the Western life style and alienating from the realities of its own country, turned into a cybernetic person topics such as has been voiced. The poet needs to question the innovations that come with social change as an intellectual with his poems and he emphasized that the ideas imposed under the name of modernism is the policy of de-recognition. Key Words: Modernism, poetry, cybernetic human type 

    Yavuz Bülent Bakiler’in Şiirlerinde Modernizm Eleştirisi ve Sibernetik İnsan Tipi

Özet :Modernitenin bir programı olan modernizm; sanat, kültür, edebiyat, toplumsal yapılar ve günlük yaşamın modern bir yapıya bürünmesi için ortaya çıkmış bir akımdır. Modernite tarihsel bir süreci ifade ederken modernizm onun sistemleşmiş ve genel kurallara sahip olan halidir. Modernizm “geçmişe ve geleneğe karşı çıkan, ticaretten felsefeye her şeyin irdelenmesi, tartışılması ve sorgulanması gerekliliğini savunan, eski değerleri yıkıp çağdaş olanı inşa etmeye” dayanan bir harekettir. Bu bağlamda geleneksel, toplumsal, siyasal ve kültürel değerlerin geçerliliğini kaybettiğini savunan bu akım, geçmişle olan bütün bağların kopmasına ve toplumsal sorunlarla beraber bireyin “yalnızlaşmasına ve yabancılaşmasına” sebep olacaktır. Bu çalışmada Yavuz Bülent Bakiler’in şiirlerinde modernizmin eleştirisi incelenmiştir. Bakiler’in şiirlerinde “modernizm ve kentleşme olgusu, Türk toplumuna özgü değerlerin yitimi, Batılı yaşam tarzını benimseyen ve kendi ülkesinin gerçeklerine yabancılaşan, sibernetik bir insana dönüşen aydın” gibi konular dile getirilmiştir. Şair şiirleriyle bir aydın olarak toplumsal değişimle gelen yeniliklerin sorgulanması gerektiğini ve modernizm adı altında dayatılan fikirlerin kimliksizleştirme politikası olduğunu vurgulamıştır.    Anahtar Kelimeler: Modernizm, şiir, sibernetik insan tipi.