Sağlıklı ve ishalli buzağılarda indirekt osilometrik yöntemle ölçülen kan basıncı değerlerinin karşılaştırılması


Creative Commons License

DENİZ Ö., EKİNCİ G., ÇİTİL M.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.235-240, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Blood pressure (BP) is an important parameter to be measured for the evaluation of cardiovascular system function. Measuring BP in farm animals does not require routine use of medicine. However, due to diarrhea peripheral circulatory disorders, hypovolemia and collapse may cause abnormalities in BP values of calves. In addition, BP values can be a helpful factor in diagnosing and predicting prognosis of conditions with poor general condition in calves, such as sepsis due to diarrhea and various infections, SIRS and septic shock. In this study; It was aimed to compare the BP [systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP) and mean arterial pressure (MAP)] values obtained from healthy calves with and diarrheic calves by indirect oscillometric method. For this purpose, a total of 40 calves, 20 di-arrheic calves with diarrhea and 20 calves with healthy). BP were measured from 3 different regions: right forelimb [SBP (mmHg) (87.07±27.32), DBP (mmHg) (100.33±26.55), MAP (mmHg) (95.07±21.02)], left forelimb [SBP (mmHg) (82.80±22.50), DBP (mmHg) (94.47±20.62), MAP (mmHg) (90.27±19.69)] and tail [SBP (mmHg) (56.73±12.38), DBP (mmHg) (75.60±12.21), MAP (mmHg) (91.20±22.73)]. In conclusion, indirect oscillometric BP measurement is a fast and useful technique in clinical practice. SBP (87.07±27.32 mmHg) and MAP (95.07±21.02 mmHg) values measured from the right forelimb of calves with diarrhea were statistically significantly lower than healthy calves (SBP; 158.80±13.12 mmHg, MAP; 123.67±21.70 mmHg) (P<0.001). The findings of this study show the importance of inclu-ding the therapeutic agents to increase BP should be among the treatment strategies in life-threatening conditions such as low arterial BP due to diarrhea.

Kan basıncı, kardiyovasküler sistem fonksiyonunun değerlendirilmesi için ölçülmesi gereken önemli bir parametre-dir. Çiftlik hayvanı hekimliğinde kan basıncının ölçülmesi rutinde yaygın olarak kullanılmamaktadır. Oysaki ishal nedeniyle oluşan; periferal dolaşım bozukluğu, hipovolemi ve kollaps buzağıların kan basıncı değerlerinde anormalliklere sebep olabilir. Ayrıca, kan basıncı değerleri ishal ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı olarak gelişen sepsis, SIRS ve septik şok gibi buzağılarda genel durum bozukluğuyla seyreden durumlarınteşhis ve prognozun tahmin edilmesinde yardımcı bir faktör olabilir. Bu araştırmada; indirekt osilometrik yöntem ile sağlıklı ve ishalli buzağılardan elde edilen kan basıncı [sistolik kan basıncı (SKB), diyastolik kan basıncı (DKB) ve ortalama arter basıncı (OAB)] değerlerinin karşılaştırılması amaçlandı. Bu amaçla, 20 sağlıklı ve 20 ishalli olmak üzere toplam 40 adet buzağının kan basıncı değerleri non-invaziv osilometrik kan basıncı cihazı ile 3 farklı bölgeden (sağ ön ekstremite, sol ön ekstremite ve kuyruk kökü) ölçüldü. İshalli buzağılardan sağ ön ekstremite, sol ön ekstremite ve kuyruk kökünden kan basıncı ölçümleri elde edildi [Sağ ön ekst-remite; SKB (mmHg) (87.07±27.32), DKB (mmHg) (100.33±26.55), OAB (mmHg) (95.07±21.02), Sol ön ekstremite; SKB (mmHg) (82.80±22.50), DKB (mmHg) (94.47±20.62), OAB (mmHg) (90.27±19.69), kuyruk; SKB (mmHg) (56.73±12.38), DKB (mmHg) (75.60±12.21), OAB (mmHg) (91.20±22.73)] değerleri elde edildi. Sonuç olarak, osilomet-rik kan basıncı ölçme işlemi klinik pratikte hızlı ve kullanışlı bir tekniktir. İshalli buzağıların sağ ön ekstremitelerinden ölçülen SKB (87.07±27.32 mmHg) ve OAB (95.07±21.02 mmHg) değerleri, sağlıklı buzağılardan (SKB; 158.80±13.12 mmHg, OAB; 123.67±21.70 mmHg) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulundu (P<0.001). Bu araştırmadan elde edilen bulgular ishale bağlı olarak gelişen düşük arteriyel kan basıncı gibi hayati tehdit eden durumlarda kan ba-sıncını artırmaya yönelik terapötik ajanların tedavi stratejileri arasında yer alması gerektiğinin önemini göstermektedir.