Erciyes Üniversitesi Futsal Oyuncularının Aleksitimi Düzeylerinin, Benlik Saygısı ve Fiziksel Benlik Algıları Üzerindeki Etkisi


SUCAN S.

13th INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.453

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.453
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: The purpose of this study was to determine the effects of alexithymia on self-esteem and physical self-perception of Erciyes University indoor soccer team players.

Methods: A total of 32 athletes (16 men, 16 women) who were enrolled in universities indoor soccer team participated in this study voluntarily. Sociodemographic data collection form, Toronto Aalexithymia Scale-26, Coopersmith Sef-Esteem Scale and Physical Self-Perception Scale was applied to the participants. SPSS 20.0 for Windows was used to evaluate data.

Results: Participants in the study, 50% of athletes between the ages of 21-23, the ratio of those with 5-7 years of age sport 34,4%, those with a large family to 68.8% and the rate of those who use alcohol 65,6% was seen. Quite average of alexithymia levels obtained points found 78.69%. 62.5% of athletes who participated in the study, alexeitimik was seen. When looking at the average score received from the CBSE, athletes at intermediate level proved to have a level of self esteem. KFAE is the average score obtained from looking at them, athletes in general perceive themselves as was sufficient. The study groups include TAÖ-26, CBSE and KFAE found a statistically significant difference between points. Alexithymia levels with gender, self-esteem and physical self perception of the lower dimensions, physical condition, the body was associated with glamour and strongly.

Conclusion: Athletes alexithymia levels, self-esteem and physical self-perception is the physical condition of the lower dimension, was the effect on the strength and appeal of the body. High self-esteem seen in athletes, and the physical self perceptions, their performance is known to affect in a positive direction. Accordingly, self-knowledge, is difficulty in thinking for export and tell a persons pattern for high levels of alexithymia, which is athletes performance we think that it will affect in a negative way. Therefore needed to decreasing levels of alexithymia in athletes, the coaches and coaching should take place among the fundamental tasks of the operation.

Key words: Athlete, indoor soccer, alexithymia, self-esteem, physical self-perception

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sporcuların aleksitimi düzeylerinin, benlik saygısı ve fiziksel benlik algılarıyla gösterecekleri farklı ilişkileri araştırmaktır.

Yöntem: Bu çalışmaya yaşları 18-30 arasında değişen, Erciyes Üniversitesi futsal takımında oynayan 16 erkek ve 16 kadın sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Sporculara sosyodemografik bilgi formu, Toronto Aleksitimi Ölçeği-26 (TAÖ-26), Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri (CBSE) ve Kendini Fiziksel Algılama Envanteri (KFAE) uygulanmıştır. Veriler SPSS 20.0 for Windows paket programıyla değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan sporcuların %50’si 21-23 yaş arasında, spor yaşı 5-7 yıl olanların oranı %34,4, geniş bir aileye sahip olanlar %68,8 ve alkol kullananların oranı ise %65,6 olduğu görüldü. Ölçekten elde edilen aleksitimi düzeyi puanlarının ortalaması 78.69 olarak bulundu ve çalışmaya katılan sporcuların %62,5’i aleksitimik olduğu görüldü. CBSE’nden almış olduğu puan ortalamalarına bakıldığında, sporcuların orta seviyede benlik saygısı düzeyine sahip olduğu görüldü. KFAE’den elde edilen puan ortalamalarına baktığımızda ise, sporcuların genel olarak kendilerini yeterli olarak algıladıkları görüldü. Çalışmada gruplar arasında TAÖ-26, CBSE ve KFAE puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Cinsiyet ile aleksitimi düzeyi, benlik saygısı ve fiziksel benlik algısının alt boyutları olan fiziksel kondisyon, vücut çekiciliği ve kuvvetle ilişkili olduğu görüldü.

Sonuç: Sporcuların aleksitimi düzeylerinin, benlik saygısı ve fiziksel benlik algısı alt boyutlarından olan fiziksel kondisyon, vücut çekiciliği ve kuvvet üzerinde etkisi olduğu görüldü. Sporcularda görülen yüksek benlik saygısı ve fiziksel benlik algılarının, onların performanslarını olumlu yönde etkilediği bilinmektedir. Buna göre, kendini tanıma, anlatma ve dışa yönelik düşünmede zorluğun olduğu bir kişilik örüntüsü olan aleksitimi düzeyinin yüksek olmasının, sporcuların performansını olumsuz yönde etkileyeceğini düşünmekteyiz. Bundan dolayı sporcularda aleksitimi düzeyinin azaltılması için gerekli çalışmalar, antrenör ve mentörlerin asli görevleri arasında yer alması gerektiğini söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Sporcu, salon futbolu, aleksitimi, beden algısı, fiziksel benlik algısı