SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARININ PERİTON DİYALİZİ İLE YAŞADIKLARI DEĞİŞİMLERLE BAŞA ÇIKMA DAVRANIŞLARI VE İYİ OLUŞLUK DÜZEYLERİ


Uzdil N., Ceyhan Ö., Şimşek N., Tokgöz B.

9. INTERNATIONAL GEVHER NESİBE HEALTH SCIENCES CONFERENCE, Kayseri, Turkey, 10 - 12 June 2022, pp.285-286

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.285-286
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu araştırma son dönem böbrek yetmezliği sonucu periton diyalizi alan hastaların yaşadıkları değişimlere karşı stresle başa çıkma davranışlarını ve spiritüel iyi oluşluk düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve ilişkisel olarak yapılmıştır. Yöntem: Çalışma bir üniversitenin erişkin periton diyalizi ünitesinde tedavi gören, araştırmaya dahil edilme kriterlerine uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 92 periton diyalizi hastası ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri; periton diyalizi hastalarının bazı sosyo-demografik ve hastalıkla ilişkili özelliklerini belirlemeye yönelik oluşturulan bilgi formu, Spiritüel İyi Oluş Ölçeği (SİOÖ) kullanılarak toplanmıştır. Çalışma için etik kurul onayı, kurum izni ve çalışma kapsamına alınan hastaların bilgilendirilmiş olurları alınmıştır. Bulgular: Çalışmada periton diyalizi hastalarının SİOÖ puan ortalaması 99.95 ± 16.16 olup, yaş ile SİOÖ toplam puan, aşkınlık, doğayla uyum alt boyut puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05). SİOÖ toplam puan ve aşkınlık alt boyut puan ortalamaları evlilerde, ilköğretim mezunu ile lise mezunu olanlar arasında, geliri gidere eşit olanlar ile geliri giderden az olanlar arasında, ek bir kronik hastalığa sahip olanlarda anlamlı farklılıklar elde edilmiştir (p<0.05). Ayrıca stresle baş etme durumuna göre SİOÖ puanlarına bakıldığında gruplara arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve bu farkın stresle baş edemeyenlerden kaynaklandığı görülmüştür (p<0.05). Var olan durumları ile olumlu başa çıkma davranışları gösteren hastaların spiritüel iyi oluş toplam ve alt boyut puan ortalamalarının diğerlerinden yüksek olduğu ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç: Çalışma kapsamındaki periton diyalizi hastalarının spiritüel iyi oluş düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu, spiritüel iyi oluş arttıkça olumlu başa çıkma davranışlarının arttığı tespit edilmiştir. Tedavinin etkinliğini artırmak için spiritüel bakımın sağlık bakım uygulamalarında tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılması önerilebilir. Anahtar kelimeler: Başa Çıkma, Böbrek yetmezliği, Periton Diyalizi, Spiritüel İyi Oluş.