Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Vankomisin Dirençli Enterokok Kolonizasyonu için Risk Faktörlerinin Belirlenmesi


Çermeli C., TÜRE YÜCE Z., KALIN ÜNÜVAR G., ULU KILIÇ A.

FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, vol.26, no.1, 2021 (ESCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.5578/flora.20219922
  • Journal Name: FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Keywords: VRE, Hemodialysis, Risk factor, Colonization, ENTEROCOCCI COLONIZATION, INFECTION, TRANSMISSION, EMERGENCE, THERAPY, VRE
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

iriş: Hastane ortamında kolonize olan vankomisine dirençli Enterokoklar (VRE) kuru yüzeylerde uzun süre canlı kalabilmeleri nedeniyle sağlık personelinin elleri ve çevreye temas yoluyla kolayca yayılabilir. Çalışmamızda nefroloji kliniğinde takip edilen, kronik hemodiyaliz hastalarında VRE kolonizasyonu gelişmesindeki risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlandı.Materyal ve Metod: Bu çalışma hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesi sürveyans takip formu ve hastane otomasyon sistemi bilgileri kullanılarak retrospektif olarak yapıldı. Hastaların demografik verileri, komorbiditeleri, immunsüpresyon, antibiyotik kullanım öyküsü ve kullanılan antibiyotikler, VRE kolonizasyonu açısından riskli servislerde yatış öyküsü, servisler arası transfer öyküsü ve VRE kolonizasyonu ya da infeksiyonu olan hasta ile aynı serviste yatış öyküsü varlığı kaydedildi. VRE ile kolonize olan hastalar vaka; aynı dönem içinde takip edilen ve kolonize olmayan hastalar kontrol grubu kabul edildi. Çoklu lojistik regresyon analizinde vaka ve kontrol grubu arasında anlamlı olarak fark bulunan parametreler risk faktörü olarak kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya 64 vaka ve 72 kontrol grubu olmak üzere toplam 136 hasta dâhil edildi. Riskli servislerde yatış öyküsü (p= 0.003), servisler arasında transfer öyküsü varlığı (p= 0.001), VRE kolonize ya da infekte hastalarla aynı serviste bulunma (p= 0.006), ve antibi-yotik kullanım öyküsü (p= 0.004) tek değişkenli analizde anlamlı bulundu. Çoklu lojistik regresyon analizi sonucunda ise, servisler arası transfer öyküsü varlığı (β= 3.258 (%95 GA 1.65-9.05) p= 0.002), VRE’li hasta ile aynı dönemde serviste yatış öyküsünün olması (β= 2.80 (%95 GA 1.33-5.87) p= 0.006) ve VRE kolonizasyonu öncesi antibiyotik kullanım öyküsünün varlığı (β= 3.21 (%95 GA 1.45-7.12) p= 0.004) VRE kolonizasyonu için risk faktörü olarak bulundu.Sonuç: Uzun süreli ve gereksiz antibiyotik kullanımı enterokoklarda vankomisine karşı direnç gelişmesine neden olabilir. Bu yüzden antibiyotik kullanımında dikkatli olunmalıdır. VRE’li hasta ile aynı serviste yatma ve servisler arası transfer de VRE kolonizasyonu için risk faktörüdür. İnfeksiyon kontrolü ve gerekli izolasyon önlemlerine uyulması bu riskin azaltılması için önemlidir. Introduction: Vancomycin resistant Enterococci (VRE), can survive on dry surfaces for a long time, easily spread through contact with the hands of healthcare professionals and the environment. In this study, we aimed to determine the risk factors for the development of VRE colonization in chronic hemodialysis patients in the nephrology clinic. Materials and Methods: This study was conducted retrospectively using Hospital Infection Control Committee surveillance follow-up form and hospital automation system. Demographic data, comorbidities, immunosuppression, antibiotic use history, and antibiotics, hospitalization history in risky services, transfer history between services, and presence of a history of hospitalization with the patient with VRE colonization or infection were recorded. Patients colonized with VRE were accepted as the case and patients who were followed up in the same period and not colonized were accepted as the control group. Results: A total of 136 patients (64 cases and 72 control groups) were included into the study. As a result of multiple logistic regression analysis, the presence of transfer history between services (β= 3.258 (95% CI 1.65-9.05) p= 0.002), having a history of hospitalization in the same period with the patient with VRE (β= 2.80 (95% CI 1.33-5.87) p= 0.006) and presence of a history of antibiotic use before VRE colonization (β= 3.21 (95% CI 1.45-7.12) p= 0.004) were found to be the risk factors for VRE colonization. Conclusion: Prolonged and unnecessary use of antibiotics may cause resistance to vancomycin in enterococci. Therefore, caution should be exercised in the use of antibiotics. Hospitalization with VRE patient and transfer between services are also risk factors for VRE colonization. Infection control and compliance with necessary isolation measures are important to reduce this risk.