Öğrenci Gözünden: Hemşireliğin Bakım Verici Rolü


Creative Commons License

Kahraman H., Ceyhan Ö.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.60-66, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin bakım verici rolüne ilişkin tutumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma bir ilde bulunan sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırma 2019-2020 eğitim- öğretim yılında aktif klinik uygulamaya katılan 282 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından literatür ışığında hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ve “Hemşirenin Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği (HBRTÖ)” formu kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin HBRTÖ toplam puan ortalaması 68.60±7.34 olup, öğrencilerin hemşirelikte bakım verici role ilişkin tutumlarının yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca hemşirelik bölümü üçüncü ve dördüncü sınıf lisans öğrencilerinin yaş ve cinsiyetlerinin hemşirelerin bakım verici rollerine ilişkin tutumlarını etkilemediği belirlenmiştir. Ancak mesleği sevdiği için tercih eden öğrencilerin “Hemşirenin Öz bakım Gereksinimlerini Gidermesi ve Danışmanlık Rolü” (p=0.01), “Hemşirenin Tedavi Sürecindeki Rolü” alt boyut (p=0.04) ve toplam ölçek puanlarının (p=0.02) anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelerin bakım verici rollerine ilişkin tutumlarının yüksek olduğu, mesleği sevdiği için tercih eden öğrencilerin hemşirelik mesleğinin bakım rollerine ilişkin daha olumlu tutum içinde oldukları saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Bakım, hemşirelik, hemşirelik eğitimi, bakım verici rol, tutum.