Zirvede Bilim: Özel Yetenekli Öğrencilerle Erciyes Dağı Bilim Okulu


Demirçelik E.(Executive), Karaçetin Bell E., Dadaşer Çelik F.

TUBITAK Project, 2018 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 2018
  • End Date: April 2019

Project Abstract

Erciyes Dağı (3917 m) ülkemizin önemli doğa alanlarından biri olup, İran-Turan fitocoğrafik bölgesi içinde yer almaktadır. Sönmüş volkanik bir dağ olan Erciyes Dağı bölgenin önemli turizm merkezlerinden biridir. Kendine has doğal, kültürel ve tarihi özellikleriyle farklı disiplinlerden birçok araştırmacının da ilgisini çekmektedir. Bu doğa eğitimi projesinin amacıülkemizdeki Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM’lerde) eğitim görmekte olan 12-14 yaş arası özel yetenekli öğrencilere Erciyes Dağı ve çevresinin doğal, kültürel ve tarihi yapısı içerisinde doğa eğitimi vermektir. Bu proje ile özel yetenekli öğrencilerin alanında uzman bilim insanları aracılığıyla doğayı tanıması, özgür düşünce, karar alma ve problem çözme becerilerini geliştirebilmeleri, doğa ve bilim arasındaki ilişkiyi kavrayabilmeleri, disiplinlerarası bir yaklaşımla doğa ve sosyo-kültürel yapı arasındaki ilişkiyi yorumlayabilmeleri, kazanımlarını etkin bir şekilde paylaşabilmeleri, sosyal ilişkiler geliştirebilmeleri hedeflenmektedir.

 

     Bu projenin hedef kitlesiniBİLSEM’lerde eğitim görmekte olan öğrenciler (30 öğrenci) oluşturmaktadır. Beyin gücü, Bilgi Çağı olarak adlandırılan günümüzde en önemli ekonomik girdiler arasında sayılmaktadır. Birçok ülke, özel yetenekli insanlarının bilgi ve kabiliyetlerinden yararlanma ve onları en iyi şekilde yetiştirmeye yönelik faaliyetlere önem vermektedir. Genel nüfusun %2 oranında özel yetenekli birey olduğu düşünüldüğünde, bu bireylerin eğitimlerine erken yaşlarda başlanılması ve yeteneklerinin gelişimi büyük önem taşımaktadır. Özel yetenekli öğrencilerin, zekâları, mizah anlayışları, ileri görüşlü olmaları sayesinde, karşılaştıkları sorunlarla başa çıkabilme, empati yapabilme, aldıkları sorumlulukları yerine getirme, grup ruhu oluşturabilme, girişken olma, araştırma yapma istekleri ve becerileri açısından gelişime açık bir grup olma özelliği göstermeleri hedef kitlemizin bu öğrenciler arasından seçilmesinde belirleyici olmuştur.

 

     Uzmanlarımızca etkinliklerde öğrenci seviyesine uygun gözlem, arazi çalışmaları, deneysel çalışmalar, oyun, sanatsal faaliyetler, drama, atölye çalışmaları, sanat ve spor etkinlikleri, grup çalışması gibi yöntemler kullanılacak, eğlendirirken-öğreten ve öğrenmeyi öğreten çalışmalara yer verilecektir. Her etkinliğin hedef ve kazanımları planlanmış ve değerlendirme yöntemleri geliştirilmiştir. Sorumlu rehberler aracılığıyla öğrencideki gelişimler günlük olarak değerlendirilecektir. Öğrenciler, eğitimciler, rehberler ve uzmanlarca günün değerlendirilmesi yapılacak, öğrencilerin yaptıkları çalışmalar kamp sonunda sergilenecektir.