Lipopolisakkarit ve lipoteikoik asit ile indüklenmiş Akkaraman ve Romanov ırkı kuzuların lenf düğümlerinin mikroanatomik karşılaştırılması ve bu indüklenme sonucunda etkili immün moleküllerin incelenmesi


Creative Commons License

Alan A. (Executive), Alan E., Daldaban F., Çınar M. U., Aksel E. G., Akyüz B., et al.

TUBITAK Project, 2019 - 2021

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2019
  • End Date: January 2021

Project Abstract

Sunulan çalışmada, LPS ve LTA ile indüklenen Akkaraman ve Romanov ırkı kuzuların mandibular ve bronşiyal lenf düğümlerindeki olası mikroanatomik, histolojik ve genetik farklılıkların ortaya konulması ve immun sistemde görev alan TLR4, MyD88 ile TNF-α genlerinin mRNA ve protein ekspresyon seviyelerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada üç aylık sütten kesilmiş, Akkaraman ırkı kuzulardan LPS (n=3), LTA (n=3), LPS+LTA (n=3) ve kontrol (n=3) grupları ile Romanov ırkı kuzular da benzer şekilde LPS (n=3), LTA (n=3), LPS+LTA (n=3) ve kontrol (n=3) gruplarından toplam 24 kuzunun 24. saat sonunda kesimi sonunda mandibular ve bronşiyal lenf düğümleri örnekleri alınmıştır. Akkaraman ırkı kuzularda; bronşiyal lenf düğümü örneklerinde MyD88 ve TNF-α gen ekspresyon düzeyleri LTA uygulanan grupta kontrol grubuna göre, mandibular lenf düğümlerinde ise TLR4 geni ekspresyon düzeyi LPS+LTA uygulanan grupta kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artış gösterdiği belirlendi (P<0.05). Romanov ırkı kuzularda mandibular lenf düğümü örneklerinde TNF-α geni ekspresyon düzeyi LPS uygulanan grupta kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttığı tespit edildi (P <0.05). TLR4, MyD88 ve TNF- α immunreaktivitesinin mandibular ve bronşiyal lenf düğümlerinin foliküllerinde ve lenfatik kordonlarda yer alan lenfosit, nötrofil ve monosit/makrofaj hücrelerinde eksprese olduğu görüldü. Ayrıca damarların duvarında yer alan endotel ve düz kas hücrelerinde TLR4, MyD88 ve TNF-α immunreaktivitesine rastlandı. Her iki ırkın deney gruplarında TLR4, MyD88 ve TNF-α immunreaktivitesinin kontrol grubuna kıyasla daha yoğun olduğu ve özellikle medullar sinuslarda yer alan makrofajlarda kuvvetli olduğu görülürken, western blot analizlerinde TLR4, MyD88 ve TNF-α protein ekspresyonu açısından önemli bir farklılık saptanmadı. Mikroanatomik incelemeler sonucunda LPS ve LTA grubuna ait Akkaraman ırkı kuzuların bronşiyal lenf düğümlerinde Romanov ırkına kıyasla yoğun lenfosit infiltrasyonuna rastlandı. Elde edilen sonuçlar LPS, LTA ve LPS+LTA uygulamalarının her iki ırkta da TLR4, MyD88 ve TNF-α genlerinin farklı düzeyde ekspresyon seviyelerinin histolojik ve mikroanatomik düzeyde değişimlere sebep olabileceğini göstermektedir.