Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Theory of Knowledge of al-Ghazzali, al-Mutakallim in Ash’ari Tradition

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Tevellâ ve Teberrâ’nın Nizârî İsmâilî Yorumu: Nasîrüddin Tûsî Örneği

Bilimname, vol.38, no.2, pp.171-199, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Kalām Studies in the Indian Subcontinent (A Bibliographical Study)

KADER, vol.17, no.1, pp.94-123, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Victim-Cetred Apporach to Imprisonment: Restorative Justice

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Devil According to the Bible and the Qur’an

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.13, pp.35-74, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Dede Korkut Hikâyeleri’nde Türk-İslam İnanışlarının İtikâdî Göstergeleri

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, vol.22, no.1, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Gazâli'nin Tövbe Algısı

BILIMNAME, pp.177-195, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Engellilik Sorununa Kelamî Bir Yaklaşım

EKEV AKADEMİ, vol.2013, pp.1-23, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Ceza İnfaz Kurumlarında Din Hizmetleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.12, pp.250-263, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Malek Bennabi`s Approach to decadence and Democracy in MuslimWorld

The Islamic Quarterly, vol.53, no.4, pp.343-354, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bed’ü’l-Emâlî’nin İlm-i Kelam Geleneğindeki Yeri ve Önemi

Uluslararası Ali b. Osman el-Ûşî Sempozyumu, 10 - 11 May 2018

Türkiye’deki Ceza İnfaz Kurumlarında Manevi Danışmanlığın İmkânı Üzerine Bir Değerlendirme

II. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberklik Kongresi, 22 - 24 October 2018

Türklerin Müslüman Oluş Dönemleri Dini- İtikadi İnançlarının Dede Korkut Hikayelerindeki Göstergeleri

I. Uluslar arası Dede Korkut Türk Tarihi Kültürü ve Edebiyatı Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 23 March 2018, pp.28-29

Ceza İnfaz Kurumu Bağlamında Manevi Rehberliğin Teorik Temelleri: İngiltere ve Türkiye'deki Uygulamaların Karşılıklı Olarak Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 10 April 2016, pp.215-237

İnanç ve Maneviyatın Rehberliğinde Suç Azalımının İngiltere ve Türkiye'de Karşılıklı Olarak Değerlendirilmesi

Türkiye'de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 10 December 2015, pp.340-351 Sustainable Development

Eş'ari Kelamcısı Gazali'de Bilgi Kuramı

Uluslararası İmam Eş'ari ve Eş'arilik Sempozyumu, Siirt, Turkey, 21 - 23 September 2014, pp.337-355

Şiddeti Önleyici Bir Unsur Olarak İnancın Rolü

Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Konya, Turkey, 17 - 18 May 2013, pp.0-24

Gnostisizmin Genel Teolojik Arka Planı ve Tarihsel Gelişimi

XVII. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı Konferansıdahilinde "Gnostik AKımlar ve Okültizm, Malatya, Turkey, 1 - 04 November 2012, pp.29-45

Books & Book Chapters

İmam Mâtürîdî'nin İnsan Tasavvuru üzerine Bir İnceleme İsimli Tebliğ Müzakeresi

in: Mâtürîdî Düşünce Sisteminin Dayandığı Temel Tasavvurlar Geleneğin İnkişafından Geleceğin İnşasına, Emine, Öğük, Editor, İlâhiyat, pp.259-267, 2021

Kitâbu’l-Müsayere

Endülüs Yayınları, 2020

İlim Kitabı

İlke Yayıncılık, 2020

Kur’an Müdafası

İLKE YAYINCILIK, 2019

Tûsî’nin Hayatı ve Eserleri

in: Üç Risale, , Editor, İlke Yayınları, pp.13-33, 2019

Dinde Samimiyet

İlke Yayıncılık, İstanbul, 2018

Sistematik Kelam I

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2018 Creative Commons License

Matüridi Düşüncesinde İlahi yaratma Karşısında İnsan Özgürlüğü Sorunu

in: İmam Matüridi ve Matüridiyye Geleneği: Tarih, Yöntem, Doktrin, Hülya Alper, Editor, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.237-257, 2018

Malik Binnebî

in: XIX. Yüzyıldan Günümüze Çağdaş İslam Düşünürleri, Sözen, K, Turgut, A. K., Yılmaz, S., Editor, Divan Kitap, İstanbul, pp.551-575, 2017

İbadet

in: Şia'dan Kızılbaşlığa Türklerde Alevilik, İpek, Y., Editor, Bizim Kitaplar, İstanbul, pp.265-315, 2017

Maturidi'de İnsan Özgürlüğü

Araştırma Yayınları, Ankara, 2013

Ceza İnfaz Kurumları Din Hizmetleri Rehberi

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2012

Cezaevlerinde Din

Laçin, Kayseri, 2009