STEM Etkinlikleriyle Desteklenmiş Ters Yüz Öğrenme Modelinin Çeşitli Değişkenlere Etkisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Dilara Söndür

Supervisor: Murat Saraçoğlu

Abstract:

Bu araştırmada ters yüz sınıf modeli ve STEM uygulamaları ile desteklenen ters yüz sınıf modelinin yedinci sınıf öğrencilerinin Kuvvet ve Enerji ünitesindeki akademik başarılarına, teknolojiyle kendi kendine öğrenme becerilerine ve STEM mesleklerine olan ilgilerine olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Araştırma 2019-2020 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde 64 yedinci sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ön test ve son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma, ikisi deney ve biri kontrol grubu olmak üzere üç grup ile yapılmıştır. Araştırmada kontrol ve deney grupları ön test sonuçlarına göre belirlenmiştir. Ön test sonuçlarına göre araştırmanın başlangıcında her üç grubun denk olduğu tespit edilmiştir. Deney gruplarının birinde ters yüz sınıf modeli uygulanırken diğer deney grubunda STEM uygulamaları ile desteklenmiş ters yüz sınıf modeli uygulanmıştır. Kontrol grubunda ise mevcut öğretim programı ile dersler işlenmiştir. Uygulama altı hafta sürmüştür. Araştırmada Kuvvet ve Enerji başarı testi (KEBAT), teknolojiyle kendi kendine öğrenme ölçeği (TKKÖÖ) ve STEM mesleklerine yönelik ilgi ölçeği (STEM-MYİÖ) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Başarı testi ve ölçekler gruplara ön test ve son test olarak uygulanmıştır. 

Verilerin analizinde MANCOVA kullanılmıştır. Ayrıca her bir grubun ön ve son test puanlarının karşılaştırılması için bağımlı gruplarda t-testi uygulanmıştır.Araştırmada yapılan analizler sonucunda deney grupları ile (TYÖ ve TYÖ+STEM) kontrol grubu arasında son test akademik başarı puanı yönünden farkın anlamlı olduğu bulunmuştur. Ancak iki deney grupları arasında akademik başarı son test puanları arasındaki anlamlı bir fark bulunamamıştır. TKKÖÖ son test açısından gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. STEM-MYİÖ son test bulgularında ise TYÖ+STEM grubu ile kontrol grubu arasında TYÖ+STEM grubu lehine anlamlı bir fark bulunurken, 

TYÖ+STEM grubu ile TYÖ grubu arasında ve TYÖ ile kontrol grubu arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre ters yüz sınıf modeli, teknolojiyle kendi kendine öğrenme ve STEM mesleklerine yönelik ilgi üzerine önerilerde bulunulmuştur. 

Ayrıca program hazırlayıcılara, öğretmenlere ve araştırmacılara yönelik öneriler de sunulmuştur.