Tefsîrin oluşumunda Ulûmü'l-Kur'ân'ın yeri Medârikü't-Tenzîl ve Safvetü't-Tefâsîr örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: YAHYA SOLMAZ

Supervisor: Mustafa Karagöz