Solunum Sistemi Hastalığı Olan Atlarda Serum Kollektin-11, Surfaktan Protein A, Surfaktan Protein D Ve Akut Faz Proteinleri’nin (Düzeylerinin) Diagnostik Ve Prognostik Önemi


Creative Commons License

Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler , Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: Ömer Deniz

Supervisor: Mehmet Çitil

Abstract:

Bu çalışmanın amacı, solunum sistemi hastalığı olan atlarda serum Kollektin-11, Surfaktan Protein A, Surfaktan Protein D ve Akut Faz Proteinleri’nin(düzeylerinin) diagnostik ve prognostik önemidir. Bu amaçla çalışmada, klinik olarak sağlıklı olduğu belirlenen 18 at (Grup I) ve solunum sistemi problemi olan 18 at (Grup II) kullanıldı. Tüm atlardan ilk gün (0. gün) ve ayrıca Grup II’deki hasta atlardan 7. ve 14. günlerde kan örnekleri alındı. Kollektin-11, Surfaktan Protein D, Surfaktan Protein A ve Akut Faz Proteinlerinin konsantrasyonlarının biyokimyasal analizleri incelendi. Hasta grubunun 0. gün Kollektin-11 konsantrasyonu, kontrol grubun konsantrasyonundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (P= 0.027). Hasta grubunun 7. gün Kollektin-11 konsantrasyonu kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (P= 0.027). Hasta grubunun 14. gün Kollektin-11 konsantrasyonu, kontrol grubundan daha yüksek olmakla birlikte bu fark istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bulunmadı (P= 0.052). SP-D değişkeni açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark görüldü. Hasta grubunun 0. gün SP-D konsantrasyonu, kontrol grubun SP-D konsantrasyonundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (P= 0.012). Hasta grubunun 7. gün SP-D konsantrasyonu kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (P= 0.004). Hasta grubunun 14. gün SP-D konsantrasyonu, kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (P= 0.014). SP-A değişkeni açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark görüldü. Hasta grubunun 0. gün SP-A konsantrasyonu, kontrol grubunun SP-A konsantrasyonundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (P= 0.01). Hasta grubunun 7. gün SP-A konsantrasyonu kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (P= 0.03). Hasta grubun 14. gün SAA konsantrasyonu vii ile kontrol grubundan istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (P= 0.041). Hasta grubunun 0. gün CRP konsantrasyonu kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulundu (P= 0.041). Hasta grubunun 7. gün Hp konsantrasyonu kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (P= 0.030). 14. gün Hp konsantrasyonu kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (P= 0.006). Hasta grubunun 14. gün Fb konsantrasyonu kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (P= 0.030). Elde edilen bu ön bulgulara göre, daha çok at popülasyonlarını içeren çalışmaların yapılması halinde, solunum sistemi hastalıklarının tanı ve prognozunda serum Kollektin-11 konsantrasyonlarının önemli rol oynayabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: At, Bronko Alveoler Lavaj, ELISA, Kollektin-11, Solunum Sistemi