SSocial sciences teachers' thoughts about constructivist education approach


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: MUSTAFA BADA

Supervisor: Cevdet Kırpık

Abstract:

Bu araştırma, sosyal bilgiler öğretmenlerinin 2005 - 2006 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe giren yapılandırmacı eğitim anlayışına ait görüşlerini, bu anlayışı uygulama düzeylerini ve uygulama noktasında yaşadıkları sorunları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kayseri ilinde görev yapan 14 sosyal bilgiler öğretmenidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri elde etmek amacıyla nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış ve sosyal bilgiler öğretmenleriyle görüşmeler yapılmıştır. Örneklem seçimi için ise amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Verilerin yorumlanmasında kuramsal anlamda çok açık kuramsal temele sahip olan araştırmalarda kullanılan betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilere bakıldığında sosyal bilgiler öğretmenlerinin genel olarak yapılandırmacı eğitim sistemine dair olumlu yaklaşıma sahip olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra araştırma sonucunda ders saatlerinin yetersiz olması, meslekteki çalışma süresi, lisans eğitimlerinin yetersizliği, hizmetiçi eğitim çalışmalarının niteliksizliği, çalıştıkları ortam, idarecilerin yaklaşımı, ders kitaplarının nitelikleri, merkezi sınavlar gibi konularda yaşanan sorunların, yapılandırmacı eğitim sisteminin daha etkin bir şekilde uygulanmasını engellediği sonucu ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler eğitimi, öğretmen görüşü, uygulama düzeyi, sorun, yapılandırmacılık