Düzenli Egzersiz Yapan ve Yapmayan Polis Memurlarının Aleksitimi, Öfke İfade Tarzları ve Karar Verme Stillerinin Karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Bekir BEŞTEPE

Supervisor: Serdar Sucan

Abstract:

Bu araştırmanın amacı, düzenli egzersiz yapan ve egzersiz yapmayan polis memurlarının aleksitimi düzeyleri, sürekli öfke düzeyleri, öfke ifade tarzları ve karar verme stillerini karşılaştırmaktır.

Araştırma modeli olarak betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubunu Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ ne bağlı çeşitli birimlerde görevli, düzenli egzersiz yapan 70 polis memuru ile egzersiz yapmayan 70 polis memuru olmak üzere toplam 140 polis memuru oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Toronto Aleksitimi Ölçeği”, “Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği”, “Melbourne Karar Verme Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Ölçekler ve alt boyutlarından elde edilen puanlar normal dağılıma uygun olduğu için verilerin analizinde parametrik testler uygulanmıştır. İkili karşılaştırmalarda,  t-testi; çoklu karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi kullanılmıştır. Ölçekler ve alt boyutları arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için ise Pearson Korelasyon analizi uygulanmıştır.

İstatistiksel analizler sonucunda polis memurlarının düzenli egzersiz yapma durumlarına göre, erteleyici karar verme stili, duygularını tanımada güçlük, duyguları söze dökmede güçlük ve aleksitimi düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Kişisel özelliklere göre ise aleksitimi, öfke ifade tarzları ve karar verme stillerinde bazı değişkenlere göre anlamlı farklılık bulunurken bazı değişkenlere göre ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Polis memurlarının aleksitimi, öfke ifade tarzları ve karar verme stilleri arasındaki korelasyon analizi sonucunda da negatif ve pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Polis, Aleksitimi, Öfke, Karar Verme